Informatik, Kvantitativa metoder i informatikforskning, avancerad nivå, 7,5 hp

I kursen ges studenterna en introduktion till grundläggande principer för att tillämpa kvantitativa metoder på forskningsproblem kring informationssystem. Kursen introducerar kvantitativa metoder som krävs för att genomföra en forskningsstudie, som täcker hela kedjan från studiedesign till presentation och tolkning av resultat. Inledningsvis täcks datainsamling, såsom metoder för urval och olika typer av data. Detta följs av statistiska analysmetoder för hypotesprövning, datautforskning, linjära modeller och ordinalmodeller samt klassificering. Slutligen får studenterna tillämpa sin kunskap på en fallstudie inom informationssäkerhet.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2061

Anmäl dig nu