Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp

Standarder, lagar och andra regleringsaspekter är oerhört viktiga för utveckling av högkvalitativa informationssäkerhetshanteringssystem. Dessa regler används både som ett medel för att förstå vissa grundläggande krav i samhället, samt kan vara nyckelelement för utveckling av olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säker hantering av information. Kursen behandlar också informationssäkerhetspolicy, som ses som en viktig del av styrsystemet för informationssäkerhet. Studenterna kommer att tränas i analys, användning och utveckling av en informationssäkerhetspolicy baserad på relevanta standarder, lagar och bestämmelser samt tidigare kunskaper om policyutveckling. Studenterna kommer också träna sin förmåga att göra etiska bedömningar som är relevanta för ledning och styrning av informationssäkerhet.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2331