Kriminologi III, 30 hp

Kursen handlar om att söka svar på frågor som: Hur skriver man på ett vetenskapligt sätt? Vilka statistiska och kvalitativa metoder använder man för att besvara kriminologiska frågeställningar och hur genomför man dessa analyser? Hur genomför man praktiskt kriminologisk forskning? Kursen syftar till att studenten ska lära sig att problematisera och konstruktivt kritisera kriminologisk forskning. Kursen syftar också till att du ska tillägna dig kunskaper om vetenskapligt skrivande och till att ge fördjupade kunskaper i kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder med beteendevetenskaplig och kriminologisk inriktning. Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats där du praktiskt tränas i forskningsprocessen. Fokus är också på att du ska tillägna dig kunskaper som är tillämpbara i praktik.
Övrigt:Hela eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kriminologi I, 30 högskolepoäng och Kriminologi II, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3611

Anmäl dig nu

Är du programstudent och ska läsa kursen inom ditt program?

Förkunskapskrav: Kriminologi I, 30 högskolepoäng och Kriminologi II, 30 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan