Litteraturvetenskap: fakta och fiktion i litterärt och historiskt berättande, 7,5 hp

Vi omges idag av böcker, filmer och TV-produktioner som säga vara ”baserade på en sann historia” eller röra sig i ”gränslandet mellan fakta och fiktion”. Inom journalistiken talas ofta om ”fake news”. Det skapar lätt förvirring och osäkerhet. Hur ska vi skilja på olika genrer och se på deras anspråk att förmedla ”en sann historia”? Och vad är en sann historia? Kan vi lita på dokumentärfilmer? Hur mycket ska vi låta romaner och spelfilmer forma vår bild av historien och samtiden? Går det att dra en tydlig skiljelinje mellan fakta och fiktion och är begreppen alls relevanta? Frågorna är centrala i samtidsdebatten och handlar också om vem som har makten över den historia och verklighetsbild som förmedlas.
Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, där historia och litteraturvetenskap samarbetar, aktualiserar kursen en rad frågor av det här slaget. Vi diskuterar hur sakprosa förhåller sig till skönlitteratur och dokumentär till spelfilm liksom hur olika konstarter och medier relaterar till varandra. Olika teorier om berättande och fiktion granskas och sätts i spel i analyser av enskilda texter, filmer och TV-produktioner. Det blir naturligt att diskutera berättelsen som förståelseform, hur den skapar mening och hur, och med vilka syften, historien brukas i en aktuell kontext. En annan fråga som uppmärksammas är vilka etiska överväganden som spänningen mellan fakta och fiktion kan ge upphov till.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1630

Anmäl dig nu