Matematiska grunder och algoritmer för maskininlärning, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till de matematiska koncept och metoder som är kärnan i maskininlärning, främst matrismetoder, statistiska modeller och optimeringsalgoritmer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Flervariabelanalys, 9 hp eller Flervariabelanalys för civilingenjörer, 7,5 hp, och Optimering, 7,5 hp eller Optimering för civilingenjörer, 7,5 hp, samt Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp eller Matematisk statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5037