Migration och globalisering, 7,5 hp

Kursen behandlar gestaltningar av migration och kulturmöten med utgångspunkt i individuella berättelser, och sätter in dessa i historiska kontexter. Fokus ligger på de globala migrationsströmmar och kulturmöten som hänger samman med kolonialismen från andra halvan av 1700-talet och framåt. Genom att ta avstamp i samtidens frågor kring migration diskuteras och belyses migrationens många ansikten, såsom arbetskraftsvandringar, flyktingmigration och påtvingad migration och hur dessa är nära kopplade till sociala kategoriseringar, intersektionella maktrelationer och identitetsskapande processer. Postkoloniala perspektiv ger teoretiska infallsvinklar på materialet och utvecklar en vetenskaplig begreppsapparat och ämnesspecifika språkfärdigheter.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1616

Anmäl dig nu