Miljötoxikologi, 10 hp

Kursen behandlar toxiska ämnens effekter på molekylnivå, cellnivå, organism- och populationsnivå, miljöepidemiologi och toxikologisk metodik. Studenterna lär sig om miljögifters kemiska egenskaper och hur dessa är kopplade till ämnenas upptag, spridning, metabolism och toxikologiska effekter i kroppen. Tyngd kommer att läggas på ämnenas toxiska effekter på molekyl, cell och organismnivå och hur dessa effekter kan studeras. Kursen tar också upp miljörisker med olika klasser av kemiska ämnen och samband mellan kemikaliesamhället och folkhälsan.
Kursen innehåller ett praktisk laborativt arbete där studenterna studerar förekomst av organiska miljögifter i miljöprov och arbetet innefattar provinsamling, provbearbetning samt mekanismspecifik bioanalys av proverna.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi eller biologi. Alternativt 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i miljövetenskap där toxikologi ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5658