Miljövetenskap, Livsmedelssystem, en introduktion, 7,5 hp

Denna kurs ger en bred förståelse för dagens svenska livsmedelssystem. Vi studerar hur livsmedelsråvaror produceras på gårdar med olika produktionsinriktning och följer sedan produkterna genom hela livsmedelssystemet, med fokus på de komplexa sambanden mellan primärproduktion, förädling och konsumtion. Studenterna identifierar och definierar frågeställningar, utmaningar och möjligheter som branschens olika aktörer upplever, vilka i senare kurser problematiseras vetenskapligt i relation till hållbar utveckling, värdekedja och produktkvalitet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5665

Anmäl dig nu