Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå, 7,5 hp

Analyser i nationalekonomi och finansiell ekonomi kräver ofta kombinerad användning av ekonomisk teori, modeller och en eller flera empiriska metoder. Statistiska analyser är ibland meningslösa utan en kritisk värdering och förståelse av data och en genomtänkt empirisk identifieringsstrategi. För att analysresultat ska vara användbara för ekonomiska eller finansiella beslutsfattare kan det också vara viktigt att visa hur de kan relateras till ett relevant beslutsproblem. Denna kurs är upplagd som workshops baserade på forskningsuppsatser med olika inriktning där metodval och metodkombinationer studeras och diskuteras.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik.

Alternativt
Företagsekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik alternativt Statistik på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och 30 högskolepoäng nationalekonomi. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2350