Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen bygger på fyra olika delkurser. Delkurs 1, Strategiska beslut, ger fördjupade kunskaper om hur man med mikroekonomisk teori och spelteori analyserar individers och företags agerande i situationer som kännetecknas av ömsesidigt beroende. Vidare ges fördjupad kunskap om beteendet i olika marknadsformer. Delkurs 2, Makroekonomi, ger fördjupad kunskap om de kortsiktiga orsakssambanden som skapar konjunktursvängningar och särskild vikt läggs vid analys av de finansiella marknadernas funktionssätt och deras koppling till den reala ekonomin. I delkurs 3 fokuseras sedan på ekonomisk tillväxt och fördelning i ett långsiktigt globalt och nationellt makroekonomiskt perspektiv. Denna delkurs ger en betydande fördjupning av makroekonomiska teoriernas innehåll och förståelsen av långsiktiga makroekonomiska frågeställningar. Vidare behandlas ekonomisk tillväxt och fördelningsaspekter i utvecklingsländer. Kursen integrerar teori och empiriskt arbete. I den sista delkursen ges bredare kunskap inom ett av nationalekonomiämnets tillämpningsområden. På höstterminen är det tillämpningsområdet hälsoekonomi, medan det på vårterminen är miljöekonomi.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp varav 7,5 hp i Mikroekonomi och 7,5 hp i Makroekonomi. Dessutom krävs 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 3 hp från Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2034

Förkunskapskrav: 22,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp varav 7,5 hp i Mikroekonomi och 7,5 hp i Makroekonomi. Dessutom krävs 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 3 hp från Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2339

Förkunskapskrav: 22,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp varav 7,5 hp i Mikroekonomi och 7,5 hp i Makroekonomi. Dessutom krävs 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 3 hp från Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2330