Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp

Kursen består av tre olika delkurser. Delkurs 1 behandlar centrala frågor för förståelsen av företags strategiska beteenden när det gäller prissättning, produkt- och kvalitetsval, marknadsföring, investeringar och FoU; frågor som även står i centrum vid utformning av offentliga system vid upphandling, reglering av verksamheter, konkurrens- och konsumentskydd med mera. Grundmodeller inom spel- och oligopolteori och principal-agentteori analyseras och tillämpas. I kursen ingår också presentation och diskussion av policyfall.
Delkurs 2 syftar till att ge generell kunskap om nationalekonomiska metoder samt att introducera ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten ges också tillfälle att utveckla sin förmåga att inhämta och integrera kunskap samt att utföra viss dataanalys.
Den avslutande delkursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Detta arbete omfattar som regel både tillämpning av ekonomisk teori på ett problem och empirisk analys. Ämnet för uppsatsen skall bygga på den kunskap och färdighet som studenten förvärvat.

Delkurs 2 överlappar med delkursen ” Vetenskaplig metod och kommunikation ” som tidigare gavs inom nationalekonomi, fortsättningskurs och kan inte ingå i samma examen.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng. Dessutom 22 högskolepoäng i statistik på grundnivå, där Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2339

Förkunskapskrav: Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng. Dessutom 22 högskolepoäng i statistik på grundnivå, där Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Observera att delkursen, Vetenskaplig metod och kommunikation, 7,5 hp kommer att ges på engelska.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2641

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng. Dessutom 22 högskolepoäng i statistik på grundnivå, där Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2637