Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå, 7,5 hp

Makroekonomiskt prognosarbete tar generellt sin utgångspunkt i tidsseriedata. Denna kurs avser att ge kunskaper inom tidsserieanalys och tidsserieekonometri för att kunna modellera och prognostisera makroekonomiska variabler. Under kursen kommer både den grundläggande univariata ARIMA-modellen och den mer avancerade multivariata VAR-modellen att behandlas. Också ämnen som enhetsrötter, kointegration och strukturella brott kommer att beröras. Kursens fokus ligger på objektiva metoder för prognoser, men även bedömningsprognoser kommer att diskuteras. Slutligen avhandlas verktyg för utvärdering av prognoser.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 75 hp i nationalekonomi på grundnivå samt Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng alternativt 75 hp i företagsekonomi på grundnivå samt Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp alternativt 75 hp i statistik på grundnivå samt Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp. Därtill krävs självständigt arbete om 15 hp i huvudområdet samt Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs, 7,5 hp och Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs, 7,5 hp alternativt Nationalekonomi finansiell ekonometri 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2350