Oorganisk kemi, 7,5 hp

Här bygger vi vidare från teorin som presenterats på kurserna Allmän kemi I och II för att öka kunskapen om oorganiska ämnens uppbyggnad, egenskaper och funktion. Vi tittar närmare på bindningar i olika kemiska ämnen och hur de fungerar i fasta material, ämnen lösta i vatten och i gasfas. Vi studerar hur det periodiska systemet är uppbyggt och vilken information som vi får av det, liksom principer för kemiska reaktioner utgående från energisammanhang. Syftet är också att ge en mer omfattande insikt om vilka egenskaper hos de oorganiska ämnena som kan användas i analytiska sammanhang för att identifiera och kvantifiera dem.

Kursens laborativa delar är inriktade mot att genomföra kvantitativa analyser samt att bestämma egenskaper hos grundämnen, jon-, och molekylföreningar med hjälp av tekniker du kan använda under hela din karriär. Resultaten som du producerar presenteras både som skriftliga rapporter och muntliga presentationer.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Allmän kemi I, 7,5 hp och ytterligare 7,5 hp sammanlagt från Introduktion till analysvetenskap och forensik, 7,5 hp, Organisk och analytisk kemi, 7,5 hp och Biokemi, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5639

Anmäl dig nu