Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa, 15 hp

Kursen behandlar olika former av samverkan och strategier för att främja skolnärvaro, bidra till gynnsamma förutsättningar för barn och ungas psykosociala hälsa, utveckling, lärande och måluppfyllelse. Kursen vänder sig till olika professioner med skolan som arbetsområde, såsom rektorer, pedagoger och olika personalkategorier inom elevhälsan. Kursen behandlar förutsättningar för att bedriva förebyggande och främjande arbete i skolan och syftar till att utveckla förmågan att inta ett professionellt förhållningssätt, att bedriva utvecklings- och förändringsarbete samt kritiskt granska och problematisera möjligheter och begränsningar med olika insatser för att främja elevers skolnärvaro och psykosociala hälsa. Kursinnehållet innefattar temaområden såsom vetenskapligt förhållningssätt i professionsutövningen, Early Warning System (risk- och skyddsfaktorer), lösningsfokuserat arbete, bemötande och relationer, interprofessionell samverkan samt systematiskt kvalitetsarbete. Målsättningen är att kursen ska skapa förutsättningar för kursdeltagarna att fördjupa sina kunskaper och sin förmåga att initiera, strukturera, genomföra och följa upp olika former av insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Kursen har ett digitalt undervisningsupplägg med möjlighet till campusförlagda moment.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, social omsorg, omvårdnad, pedagogik, specialpedagogik alternativt annat beteendevetenskapligt ämnesområde. Ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ska ingå. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3333

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, social omsorg, omvårdnad, pedagogik, specialpedagogik alternativt annat beteendevetenskapligt ämnesområde. Ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ska ingå. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3633