Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå, 15 hp

Ett självständigt arbete där du tillsammans med handledaren väljer ett område inom kemi och sedan själv planerar, avgränsar och bedriver ett vetenskapligt arbete. Arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet. Det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, formulera frågeställning, undersöka detta, dokumentera, tolka och värdera resultaten, samt att muntligt och skriftligt redovisa genomfört arbete på ett vedertaget vetenskapligt sätt. Aktuella ämnen är främst miljöanalytisk kemi och hydrogeokemi.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi samt Kemi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5628

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi samt Kemi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5031