Våld i nära relation, 7,5 hp

Kursen syftar till att öka kunskapen om det stora folkhälsoproblem som våld i nära relation innebär på såväl individ-, samhälls- och strukturnivå. Konsekvenserna av våld i nära relation är omfattande, inte bara för den utsatta utan också för samhället som helhet, med konsekvenser som fysiskt och psykologiskt lidande och betydande ekonomiska kostnader.

Denna kurs behandlar de centrala begreppen och teorierna inom forskningsområdet, samt ger en orientering i aktuell nationell och internationell forskning om olika former av våld inom olika nära relationer. Dessutom tillämpar denna kurs ett genderperspektiv på såväl förövaren som den utsatta av våld i nära relation. En del av kursen kommer också att diskutera och problematisera hur det är möjligt att utveckla strategier i samhället för att bekämpa och förebygga våld mot kvinnor i relation till gällande lagstiftning och riktlinjer. Även de samhällsutmaningar som uppstår för de utsatta avseende riskhantering och skyddsarbete utifrån ett glesbygdsperspektiv behandlas under kursen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom det kriminologiska fältet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3610

Anmäl dig nu