Måltidsekologprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2020 (anmälan stängd)

Är du intresserad av mat och måltider, brinner du för klimat och miljö? Då ska du läsa Måltidsekologprogrammet. Med ett omväxlade och fritt yrke med fokus på måltid, miljö och klimat kan du göra skillnad och samtidigt göra världen lite bättre.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Måltidsekologprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med frågor som rör mat, klimat, miljö och hållbarhet. Utbildningen till måltidsekolog vid Örebro universitet är unik eftersom den har utgångspunkt i hela livsmedelssystemet från globalt till lokalt, från gården till färdig måltid.

Miljöhot och klimatförändringar ger oss nya utmaningar inom många branscher, framförallt för de som har att göra med livsmedel och vår livsmedelsförsörjning. Måltidsekologprogrammet ger dig kunskap för att förstå och vara med och lösa dessa utmaningar inom exempelvis livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurangbranschen. Som utbildad måltidsekolog kan du bland annat jobba som hållbarhetstrateg, inköpare av varor till företag, livsmedelsinspektör, produktutvecklare, planerare av kommuners skolmat och upphandlare inom offentlig sektor. Flera av våra tidigare studenter har även startat egna företag efter avslutad examen.

Måltidsekologprogrammet är en treårig utbildning som sträcker sig över många olika områden såsom ekologi, miljö, jordbruk, hållbar utveckling, hälsa, gastronomi, mikrobiologi och toxikologi. Under det första 1,5 året läser du vid Campus Örebro med fokus på miljövetenskapliga studier av livsmedelsproduktion och produktkvalitet. Resterande del av utbildningen är förlagd vid den kreativa miljön på Campus Grythyttan. Denna del av utbildningen ger dig kunskap om bland annat sinnesupplevelser av livsmedel och måltider, tillagningsmetoder, värdskap, planering och bedömning av måltider, livsmedelshygien samt livsmedelstekniker.

De teoretiska studierna i utbildningen till måltidsekolog blandas med praktiska övningar. Dessutom får du under utbildningens gång chansen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare genom en praktikperiod, studiebesök, projektarbeten och ett årligt Måltidsekologiskt Forum. Du har dessutom stor möjlighet att läsa kurser eller göra fält- eller examensarbetet utomlands. Studierna avslutas med ett examensarbete där du själv väljer inriktning mot miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap.

Utbildningsplan Måltidsekologprogrammet, 180 hp

Inom ramen för utbildningen rekommenderas studenten att läsa minst 90 högskolepoäng (hp) med successiv fördjupning, inom miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap som är utbildningens alternativa huvudområden. Huvudområde för examen avgörs genom studentens val av kurs för det självständiga arbetet under sista terminen. För alla studenter ingår 82,5 hp inom vardera huvudområde. Kurserna i programmet läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Programmets första termin ger en mångvetenskaplig introduktion till området måltidsekologi med kompletterande kunskap från båda huvudområdena miljövetenskap och måltidskunskap och värdskap. De följande två terminerna introduceras en bred naturvetenskaplig bas till ämnesområdet utifrån ett evolutionsbiologiskt perspektiv. Studierna inbegriper ekologi, evolution, zoologi, botanik, fysiologi, toxikologi, näringslära, mikrobiologi, biokemi. Vidare studeras ekologisk hållbarhet med fokus på livsmedelsproduktionens konsekvenser för lokal och global miljö, så som klimat, markanvändning, bördighet, växtnäringsläckage, biodiversitet och ekosystemtjänster.

De följande två terminerna läser studenten kurser inom måltidskunskap och värdskap, ett huvudområde som vilar på tre kunskapsformer: teori/vetenskap, praktisk kunskap/yrkeshantverk samt estetiskt gestaltande. Här introduceras kunskaper i sensorik och förståelse av sinnesupplevelser av livsmedel och måltider. Under rubriken "mat och teknik" kopplas teoretiska kunskaper inom områdena matlagningskemi, fysik och näringslära till kunskap om hur livsmedel påverkas vid hantering, tillagning och förvaring. Här belyses också livsmedelshygienens centrala roll. En orientering ges om det för huvudområdet centrala begreppet för bedömning och planering av måltider i ett helhetsperspektiv, "de fem aspekterna": mötet, rummet, produkten, stämningen och styrsystemet. Dessutom belyses betydelsen av värdskap (hospitality) i mötet med gäster/kunder/konsumenter/brukare med flera intressegrupper i kommersiella och offentliga sammanhang såväl som i olika informationssammanhang.

Den sista terminens första hälft utgörs av två kurser inom miljövetenskap respektive måltidskunskap och värdskap, vilka läses parallellt för att underlätta ett mångvetenskapligt arbetssätt. I kurserna ska studenten tillämpa och syntetisera sina kunskaper från tidigare kurser i fallstudier, i diskussioner omkring livsmedelsrelaterade dilemman, i grupparbeten och i seminariediskussioner.

Programmet avslutas med 15 hp självständigt arbete inom något av utbildningens två alternativa huvudområden, vilket ger studenten möjlighet att ta ut examen med antingen miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap som huvudområde.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Johanna Björklund

Anmälningskod ORU-59003

Efterfrågan på personer med en bred kunskap om mat, miljö och måltid blir allt större. Hos kommuner och landsting, inom livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, restaurangbranschen och upplevelseindustrin ökar behovet av gedigen kompetens kring ekologi- och hållbarhetsfrågor i kombination med gastronomiska och kulinariska aspekter av måltider.

Som måltidsekolog kommer du att ha en viktig uppgift i omställningen till en hållbar framtid. Vanliga yrken är projektledare, inköpare, miljö- och hållbarhetsstrateg, kommunikatör, konsult, entreprenör eller kock. Livsmedelssystemet är centralt för en hållbar samhällsutveckling, det är ett snabbt växande område, en framtidsbransch med möjligheter till utvecklande, spännande och viktiga jobb i hela världen.

Sanna Åsblom Sköld

Sanna Åsblom Sköld tycker att utbildningen, som till hälften består av miljövetenskap i Örebro och till andra halvan av måltidskunskap och värdskap i Grythyttan, gav henne en helhetsbild av allt om mat ”från jord till bord”, med till exempel såväl för- som nackdelar med ekologisk odling.

 – Vi fick lära oss ett kritiskt förhållningssätt, att allt inte är enbart bra eller enbart dåligt, säger hon. Utbildningen gick att anpassa till henne som vegan; när de andra till exempel filéade fisk fick hon stycka en kronärtskocka.

 Hennes studiekamrater har fått arbeten av vitt skilda slag, som bagare, livsmedelsinspektör och skapare av kurs i urban matproduktion för att nämna några. Sanna skaffade sig sitt arbete på egen hand genom att starta Trottoarbaren Foodtruck & Restaurang.

 – Jag hittade en nisch för Kravcertifierade grönsaker och bra mat.  Vi serverar luncher, men har också catering och säljer kassar med färdiga måltider. Det går också att boka foodtrucken till event.

 Hon har en anställd och hoppas kunna anställa fler i framtiden.

– Under det första året har det här med fritid och lediga helger fallit bort, men det håller ju inte i längden. I framtiden hoppas jag att våra måltidskassar ska växa, det ger en jämnare beläggning och det blir lättare att beställa rätta mängder råvaror.

Gillar du jordbruk, har ett intresse för odling och vill kombinera den med mer kunskaper om hela kedjan från jord till bord så är denna utbildning något för dig. Är du engagerad i hur mat kan produceras hållbart, brinner du för djurvälfärd och frågor om hur vi kan producera kött hållbart, så kan du få möjlighet att fördjupa dig och få olika perspektiv på detta.

Har du gått på naturbruksgymnasium och vill fördjupa dina teoretiska kunskaper om livsmedelsproduktion men också vill följa maten till den hamnar på vårt bord och till och med i magen så har du hamnat rätt. Den vetenskapliga utgångspunkten för de produktionsinriktade kurserna är agroekologi som ger dig kunskaper om framtidens hållbara jordbruk.

En måltidsekolog som vill ha fokus på jordbruk kan jobba inom myndigheter som Länsstyrelsen eller intresseorganisationer som Hushållningssällskapen, KRAV eller LRF. Här behövs den unika och breda kompetensen som utbildningen ger för att lösa de komplexa utmaningar som livsmedelsproduktionen står inför.

Miljö, hållbarhet och hälsa är genomgående frågor under hela utbildningen och du får kunskap inom områden som miljö, ekologi, mikrobiologi och miljötoxikolog. Du får även gedigen kunskap inom frågor som rör en hållbar samhällsutveckling. Undervisningen har nära kopplingar till internationellt starka forskningsmiljöer inom områden som persistenta organiska miljögifter, miljöforensik, mikrobiologi och biomedicin.

Under hela studietiden tränas också generella färdigheter viktiga för att vara attraktiv för spännande och utvecklande jobb inom detta område, så som kommunikation, projektledning, entreprenörskap och innovation.  

Den första delen av programmet, ett och ett halvt år är förlagd till Campus Örebro och Institutionen för naturvetenskap och teknik. Därefter läser du på Restaurang och hotellhögskolan, vid Campus Grythyttan. Studierna avslutas med ett examensarbete där du själv väljer inriktning mot miljövetenskap, eller måltidskunskap och värdskap och då väljer du också campus.

Avståndet mellan Örebro och Grythyttan är 70 km och det är möjligt att pendla med buss (buss nr 802, 55 min) eller bil, men för ta del av atmosfär och studentliv på de olika campus är en flytt mellan platserna ett bra alternativ.

Avståndet mellan Örebro och Grythyttan är 70 km och det är möjligt att pendla med buss (buss nr 802, 55 min (http://www.lanstrafiken.se/). Samåkning i bil är också en möjlighet.

Många studenter väljer dock att flytta till Grythyttan under den tid som utbildningen pågår där för att för ta del av atmosfär och studentliv på de olika campus.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna för just Måltidsekologprogrammet börjar med en frivillig introduktionskurs veckan före terminsstart. Denna kursen är poänggivande (1,5 högskolepoäng) och ges parallellt med studentkårens välkomstaktiviteter. De studenter som läst introduktionskursen rekommenderar den varmt, då den ger en allmän introduktion till naturvetenskap, med repetition för en del och nya kunskaper för andra, men den ger också en bra introduktion till att läsa vid universitet, till exempel i studieteknik.

De kurser som ingår i Måltidsekologprogrammet är inom ämnet miljövetenskap: agroekologi, mat och miljö, fysiologi och produktkvalitet, livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, mikrobiell diversitet i mat och miljö, miljötoxikologi, måltidsekologi och inom ämnet måltidskunskap och värdskap: sensorik och sinnesupplevelser, nordisk matlagning, den medvetna måltiden, livsmedelshygien, måltidskulturen i samhället, måltidsekologi. Den sista terminen av utbildningen skriver du dessutom ett självständigt arbete inom antingen miljövetenskap och måltidskunskap och värdskap.

Mer information om kurserna hittar du i respektive kursplan (https://www.oru.se/utbildning/kurs--och-utbildningsplaner/).

Under utbildningen kan du välja att läsa kurser vid universitet utomlands. Tidigare studenter har till exempel läst vid universitet på Island, i Hong Kong och i England. Vi har också kontakter med universitet i utvecklingsländer som gjort det möjligt för studenter att göra fältarbeten till sina examensarbeten som SIDA-finansierade ”Minor Field Study”.

Efter tre år får du en kandidatexamen inom antingen miljövetenskap eller måltidskunskap och värdskap. Det ämne du väljer att skriva ditt examensarbete avgör detta. Du får också ett ”Diploma Supplement” som preciserar den kompetens och de kurser du läst för att bli måltidsekolog. Med denna examen är det möjligt att få spännande och kreativa jobb inom näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer, men du kan också välja att bygga på med en master vid till exempel Örebro universitet.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Darko Pap

Intresset för mat och matproduktion gjorde att Darko Pap från Eskilstuna sökte till Måltidsekologprogrammet. Han tycker att det bästa med utbildningen är att han både får studera naturvetenskap och måltidskunskap och lär sig se måltiden ur olika perspektiv.

Varför sökte du Måltidsekologprogrammet?
Det var mitt intresse för mat och matproduktion som gjorde att jag fick upp ögonen för programmet, men det var själva kursinnehållet som gjorde att jag sökte. Att studera naturvetenskapliga kurser på campus i Örebro och sedan byta till Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan för att studera måltidskunskap och värdskap kändes både utmanande och spännande.

Vad är det bästa med ditt program?
Det finns många styrkor med att gå Måltidsekologprogrammet men det bästa är att utbildningen är tvärvetenskaplig och ser måltiden ur flera perspektiv. Att både studera naturvetenskap och måltidskunskap ger en förståelse för produktionen av råvaror men även hur råvarornas kvalitet kan upplevas. Här finns det verkligen möjligheter att vara kreativ och binda ihop de olika vetenskapsgrenarna till ett unikt resultat beroende på eget intresse.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Levande, spännande och kul. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro är en stad där det är nära till det mesta. Med en cykel kan man snabbt ta sig från universitetet till de centrala delarna av staden. Stämningen på campus är trevlig och det finns ett stort utbud av evenemang, allt från bra spelningar till Open Art där konst visas i centrala Örebro. Jag tycker om att kunna varva mellan en kväll ute på stan med vänner och en dag ute i skogen för att plocka svamp och det kan jag göra här i Örebro.

Vad har du för framtidsplaner?
I framtiden ser jag mig vara med och driva utvecklingen av hållbara livsmedel. 

Tips till blivande studenter?
Mitt tips är att gå på föreläsningarna och strukturera dagarna så att studierna inte tar upp all tid. Sen tycker jag att det är viktigt att ta helg, lägga ner böckerna och umgås med vänner.