Nutritionell molekylär medicin och bioinformatik, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

Har du funderat över begreppet "magkänsla" eller hur stress kan orsaka obehag i magen? Då är detta masterprogram av intresse för dig.

Behörighet

Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet i nutritionell molekylär medicin och bioinformatik är ett tvåårigt internationellt PBL-baserat (problembaserat lärande) program avsett att ge studenter vetenskaplig kunskap och kompetens för att förstå den komplexa bidirektionella signaleringen mellan mag- tarmkanalen och hjärnan.

Programmet fokuserar på genomgripande kunskap om hur kost och nutrition, tarmens mikrobiota, tarmkanalen och hjärnan interagerar med varandra.

Du studerar också 1) hur detta relaterar till avvikande funktioner i tarm och hjärna, 2) hur detta relaterar till klinisk praxis och 3) hur detta kan studeras med stöd av modern klinisk och experimentell forskning.

Inom programmet studeras också 1) hur cellulära processer förhåller sig till specifika organfunktioner, 2) hur (pato)fysiologin hos mag-hjärn interaktioner påverkas av nutritionella, mikrobiologiska, gastroenterologiska och neurobiologiska aspekter (ur ett humant och kliniskt perspektiv), samt 3) hur bioinformatik utgör ett viktigt verktyg för att kunna skapa förståelse för dessa processer.

Programmet är länkat till den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI), vilket ger tillgång till internationellt framstående forskare samt humana kliniska in vivo och in vitro forskningslaboratorier, både vid universitetet och vid universitetssjukhuset. Genom NGBI erbjuds samtidigt en länk till utvalda industriella partners.

Utöver teoretisk och praktisk kunskap inom molekylär medicin, mikrobiologi, fysiologi och funktionell bioinformatik, erbjuder programmet också kunskaper och färdigheter i vetenskaplig metod, experimentell design, resultathantering och analys, så väl som träning i skrivande av manuskript och forskningsansökningar.

Utbildningsplan Nutritionell molekylär medicin och bioinformatik, 120 hp

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen. Huvudområde för examen är medicin.

Programmet inleds med kursen Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 hp. Därefter läser studenten kurserna Medicin, avancerad nivå, Avancerad cell och molekylär biologi, 12 hp, Medicin, avancerad nivå, Nutritionell och gastroenterologisk forskningsmetodik, 3 hp, Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik, 15hp samt Medicin, avancerad nivå, Nutritionell tarm-hjärn fysiologi, 15 hp.

År två inleds med kursen Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt och design, 15 hp och avslutar med Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 45 hp.

Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicin, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt andra examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programmet förbereder huvudsakligen för en framtida forskarkarriär, antingen som forskarstuderande eller inom industrin, inom ett forskningsområde som berör interaktioner mellan kost-mikrober-tarm-, och hjärna.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Malin Bertilsson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address