This page in English

Riktlinjer halvtidsseminarium

Riktlinjer och checklista inför halvtidsseminarium för forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap (enligt prefektbeslut ORU 1.2.1-05765/2019).

Syfte

Halvtidsseminarium ska genomföras för varje doktorand som avser avlägga doktorsexamen. Syftet med halvtidsseminariet är att vara en kvalitetsgranskning och ett stöd för doktorandens fortsatta forskarutbildning. Halvtidsseminariet är ingen examination.

Tidpunkt

Halvtidsseminarium bör senast ske efter halva utbildningstiden, d.v.s. två år vid heltidsstudier, eller tidigare om två delarbeten har accepterats för publicering i referee-granskad tidskrift.

Seminariet planeras av huvudhandledare i samråd med doktorand, biträdande handledare och inriktningsansvarig. Huvudhandledare ska delta vid halvtidsseminariet, samt i normalfallet biträdande handledare.

Lokal och datum

Så snart ni har enats om önskad dag och tid för seminariet meddelar handledare eller doktorand detta till forskarutbildningsadministrationen, så vi kan kontrollera huruvida det önskade tillfället är tillgängligt för bokning. Enligt ”Riktlinjer gällande lokaler och förtäring i samband med aktiviteter inom utbildning på forskarnivå” (ORU 1.2.1-01334/2017) ska aktiviteter som rör utbildning på forskarnivå hållas i universitetets lokaler.

Kurskrav

Den obligatoriska kursen ”Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp”/”Allmänvetenskaplig kurs i forskningsmetodik, 7,5 hp” (gäller doktorander antagna till äldre allmän studieplan) ska vara godkänd.

Tidskrifter/förlag

Doktorander och handledare ska vara vaksamma på oseriösa tidskrifter/förlag. Tidskrifter bör vara indexerade i Web of Science.

Halvtidssammanfattning

Inför seminariet ska doktoranden skriva en kortfattad halvtidssammanfattning som ska ha ett tydligt framåtsyftande fokus och bestå av följande delar:

 • litteraturöversikt över forskningsområdet
 • lägesbeskrivning av genomförda och planerade studier
 • etiska överväganden

Halvtidssammanfattningen bör skrivas på engelska i universitetets avhandlingsmall.

Sakkunniga

Minst två forskare utses till sakkunniga varav;

 • minst en ska komma från annat lärosäte
 • minst en ska företräda ämnet eller närliggande ämne
 • minst en ska ha docentkompetens

Observera att endast en sakkunnig från halvtidsseminarium får ingå i betygsnämnd vid disputationen och får inte ha uppdrag som opponent.

De sakkunniga utses av inriktningsansvarig efter förslag från huvudhandledaren.

Om sakkunnig från annat lärosäte skulle få förhinder i nära anslutning till seminariet bör nytt datum fastställas. Om intern sakkunnig skulle få förhinder kan seminariet genomföras, ny sakkunnig bör då om möjligt utses. Förändringar av denna karaktär meddelas av huvudhandledaren till forskarutbildningsadministratören.

Jäv

Vid val av sakkunniga till halvtidsseminarium gäller inte formella jävsregler, men sakkunniga bör stå oberoende från handledarna och kunna ge kritik utan begränsning av jävsförhållanden.

Seminarieledare

Huvudhandledaren anger förslag på seminarieledare i anmälningsblanketten (se nedan). Huvudhandledaren kan vara seminarieledare.

Anmälan och beslut

Senast 6 veckor innan planerat halvtidsseminarium skickar huvudhandledaren in ”Anmälan och beslut om halvtidsseminarium” via e-post till forskarutbildningsadministratören. Seminarieledare och sakkunniga ska ha tackat ja till förfrågan om deltagande innan anmälan skickas in.

Följande underlag ska bifogas anmälan (med filnamn som speglar dess innehåll):

 • halvtidssammanfattning
 • artiklar och manuskript
 • förteckning över övrig vetenskaplig produktion i avhandlingsarbetet, d.v.s. konferensabstrakt etc.
 • lägesbeskrivning av utvecklingen i doktorandens lärande i relation till målen för doktorsexamen (enligt mall)
 • kopior av etiska ansökningar och tillstånd (exkl bilagor till ansökningar). Om etikansökan är skriven på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska så ska dokumenten översättas av auktoriserad översättare.
 • resultatintyg ur Ladok (hämtas av doktoranden i Studenttjänster)
 • redovisning från huvudhandledaren över doktorandens avklarade och inplanerade kurser. Redovisningen ska utgå från kurskraven i den allmänna studieplanen.
 • kopia på aktuell individuell studieplan (ISP)
 • vid eventuella avvikelser från riktlinjerna bifogas en redovisning av skälen till detta.

Forskarutbildningsadministratören sänder anmälan samt underlag vidare till inriktningsansvarig för beslut och meddelar doktorand, huvudhandledare och studierektor när beslut är fattat.

Förberedelser

Forskarutbildningsadministratören sänder inbjudan samt handlingarna enligt punkt 9 till sakkunniga med en kopia till inriktningsansvarig och huvudhandledare senast 4 veckor före planerat seminarium. Halvtidssammanfattningen samt artiklar/manuskript görs tillgängliga för seminariedeltagare på det sätt som respektive inriktning bestämmer.

Genomförande

Doktoranden presenterar utfört och planerat avhandlingsarbete, vilket följs av diskussion, i första hand med sakkunniga, därefter med hela auditoriet. Seminariet avslutas med enskild diskussion mellan sakkunniga, doktorand och handledare. 

Såväl det genomförda som planerade avhandlingsarbetet granskas i relation till examensmålen. Fokus ska ligga på framtida studier. Sakkunniga ska beakta planeringen i den individuella studieplanen.

Språk

Doktorandens presentation bör hållas på engelska. Efterföljande diskussion kan hållas på svenska.

Tid

Seminariets längd beräknas till ca 2 timmar.

Dokumentation

Sakkunniga ger muntligt och skriftligt utlåtande. Skriftligt utlåtande ges på blanketten ”Bedömning vid halvtidsseminarium”. Seminarieledaren ansvarar för att blanketten fylls i och lämnas eller skickas till forskarutbildningsadministratören.

Ekonomi

Sakkunniga erhåller ersättning för resor samt eventuell logi för en övernattning vilket bekostas av inriktningen. Enligt universitetets resepolicy skall det lämpligaste och billigaste färdsättet väljas med hänsyn till kostnad, tid och miljö.

Enligt ”Riktlinjer gällande lokaler och förtäring i samband med aktiviteter inom utbildning på forskarnivå” (ORU 1.2.1-01334/2017) ansvarar inte institutionen för någon ersättning för förtäring.

Annonsering

Annonsering görs i institutionens kalendarium samt enligt inriktningens önskan. Forskarutbildningsadministratören ansvarar för annonseringen.

Kontakt forskarutbildningsadministration

Medicinsk vetenskap inriktning biomedicin, kirurgi och medicin: This is an email address

Medicinsk vetenskap inriktning hälso- och vårdvetenskap: This is an email address