This page in English

Riktlinjer licentiatseminarium

Riktlinjer och checklista inför sammanställning av vetenskaplig uppsats och genomförande av licentiatseminarium vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper (enligt prefektbeslut ORU 1.2.1-02117/2019).

Tidpunkt

Tidpunkt för licentiatseminarium planeras av huvudhandledare i samråd med doktoranden och ämnesansvarig/inriktningsansvarig (ämnesansvarig inom Funktionsnedsättning och samhälle, samt idrottsvetenskap, inriktningsansvarig inom medicinsk vetenskap).

Regler vid licentiatseminarium

Regler kring licentiatseminarium anges i ”Regelhandbok för forskarutbildning vid Örebro universitet”.

Kurskrav

De obligatoriska kurserna måste vara godkända för att seminarium ska kunna hållas.

Examinator

Huvudhandledaren föreslår en examinator med docent- eller professorskompetens samt sakkunskap. För mer information, se punkt 12.3.1, i ”Regelhandbok för utbildningen på forskarnivå vid Örebro universitet”.

En reserv till examinator bör vidtalas.

Betyget bestäms av examinator. För mer information, se punkt 16.3, i ”Regelhandbok för utbildningen på forskarnivå vid Örebro universitet”.

Opponent(er)

Huvudhandledaren föreslår minst en opponent med lägst doktorsexamen. Minst en opponent ska tillhöra ett annat lärosäte. Prefekt beslutar.

Seminarieledare

Seminariet leds av ämnesansvarig/inriktningsansvarig eller den han/hon utser. Huvudhandledaren samråder med ämnesansvarig/inriktningsansvarig om detta.

Framställning av vetenskaplig uppsats

Vid utformning av den vetenskapliga uppsatsen ska särskild Wordmall användas (observera att den främst är avsedd för framställning av avhandling vid doktorsexamen). Den vetenskapliga uppsatsen bör skrivas på engelska.

En vetenskaplig uppsats bör innehålla två delarbeten där doktoranden är förstaförfattare på minst ett av delarbetena. Minst ett delarbete är vanligtvis accepterat eller publicerat i tidskrift med peer review system, men det som är centralt i examinators bedömning av uppsatsarbetet är doktorandens insats och hur insatsen svarar mot examensmålen. Systematiska översiktsartiklar och metaanalyser/-synteser kan ingå i den vetenskapliga uppsatsen.

Tidskrifter

Tidskrift(er) ska kontaktas inför licentiatseminariet för tillåtelse att publicera artikeln och bilder/tabeller i den vetenskapliga uppsatsen (förslagsvis enligt framtagen mall).

Plagiatkontroll

Plagiatkontroll ska genomföras på kappan. Doktoranden ansvarar för att texten skickas till Urkund, med hjälp av forskarutbildningsadministratören.

Enligt ”Riktlinjer för plagiatkontroll av kappa inför disputation och licentiatseminarium för ämnet medicinsk vetenskap, handikappvetenskap” (ORU 1.2.1-06334/2017) ansvarar doktoranden för att tre veckor innan avhandlingen/vetenskaplig uppsats ska gå i tryck, utifrån den tidsplan som doktoranden och tryckeriet har upprättat, skicka kappan exklusive referenslista (vid monografi sker plagiatkontroll på hela avhandlingen) till forskarutbildningsadministratören. 

Inriktningsansvarig/ämnesansvarig meddelar forskarutbildningsadministratören resultatet av granskningen. Forskarutbildningsadministratören meddelar tryckeriet att tryckningen kan påbörjas samt meddelar doktorand och huvudhandledare detta.

Om inriktningsansvarig/ämnesansvarig anser att det kan vara plagiat så kontaktar inriktningsansvarig/ämnesansvarig huvudhandledaren och doktoranden omgående. Inriktningsansvarig/ämnesansvarig kontaktar tryckeriet för att stoppa tryckningen av avhandlingen/vetenskaplig uppsats.

Tryck av vetenskaplig uppsats

Tryck av uppsatsen sker efter licentiatseminariet och efter att uppsatsen är godkänd. Institutionen bekostar två exemplar, ett för arkivering och ett till skåpet för display av avhandlingar och vetenskapliga uppsatser. Doktoranden (eller handledaren) bekostar ev. övrigt tryck. Doktoranden kontaktar ORUs tryckeri (Repro) ang. tryckning av den vetenskapliga uppsatsen och lämnar samtidigt uppgifter om fakturering och leveransadress. Dessa uppgifter erhålls av forskarutbildningsadministratören.

Bokning av lokaler och förtäring

För att boka lokal(er) till seminariet samt examinationsgruppens efterföljande diskussion, kontaktar huvudhandledaren forskarutbildningsadministratören i god tid. Enligt ”Riktlinjer gällande lokaler och förtäring i samband med aktiviteter inom utbildning på forskarnivå” (ORU 1.2.1-01334/2017) ska aktiviteter som rör utbildning på forskarnivå hållas i universitetets lokaler. 

Forskarutbildningsadministratören är behjälplig med att beställa förtäring. Enligt ”Riktlinjer gällande lokaler och förtäring i samband med aktiviteter inom utbildning på forskarnivå” (ORU 1.2.1-01334/2017) beställer och bekostar institutionen kaffe och lunch till examinator, handledare och opponent. Hålls seminariet på förmiddagen och beslut har meddelats före lunch kan även doktorand delta vid lunch.

Doktoranden ansvarar själv för och bekostar eventuell förtäring efter seminariet (exempelvis mingel).

Anmälan

Senast en månad innan planerat licentiatseminarium skickar huvudhandledaren ”Anmälan och beslut om licentiatseminarium” tillsammans med underlag, med post eller e-post (inskannad i färg signerad med blå kulspetspenna) till forskarutbildningsadministratören efter det att examinator, opponent(er) och seminarieledare tackat ja till förfrågan om deltagande.

Underlag som bifogas anmälan:

  • kortfattad sammanfattning av den vetenskapliga uppsatsen, på svenska eller engelska (cirka en A4-sida)
  • färdigställda artiklar och manuskript
  • jävsbedömningar rörande examinator och opponent(er) (för mer information se punkt 15.3.6 i ”Regelhandbok för utbildningen på forskarnivå vid Örebro universitet”)
  • redogörelse från huvudhandledaren för doktorandens insats i arbetet, när delarbeten eller den vetenskapliga uppsatsen är författad gemensamt med annan person
  • resultatintyg ur Ladok (hämtas av doktoranden i Studenttjänster)
  • kopior av etiska ansökningar och tillstånd (exkl bilagor till ansökningar). (Om etikansökan är skriven på annat språk än svenska, norska, danska eller engelska så ska dokumentet översättas av auktoriserad översättare.)
  • redogörelse från huvudhandledaren rörande etiktillstånds relation till forskningsprojektets genomförande (endast medicinsk vetenskap)
  • redovisning av skälen vid eventuella avvikelser från riktlinjerna.

Forskarutbildningsadministratören skickar anmälan tillsammans med underlagen till ämnesansvarig/inriktningsansvarig som är föredragande i ärendet. Ämnesansvarig/inriktningsansvarig lämnar den vidare till prefekt.

Beslut

Prefekten fattar beslut avseende tid och plats för seminariet samt examinator, opponent(er) och seminarieledare vid seminariet. Beslutet lämnas till forskarutbildningsadministratören som vidarebefordrar det till tidigare nämnda samt doktorand, samtliga handledare, ämnesansvarig/inriktningsansvarig och studierektor för forskarutbildning.

Information till opponent(er), examinator och seminarieledare

Forskarutbildningsadministratören skickar välkomstbrev och beslut via e-post till opponent(er) med bland annat erbjudande om hjälp med bokning av resa med mera. Beslutet skickas även till seminarieledare, samtliga handledare och examinator. Till examinator skickas även ett resultatintyg ur Ladok över doktorandens avklarade kurser med mera.

Distribution av vetenskaplig uppsats och övriga handlingar

Forskarutbildningsadministratören skickar den vetenskapliga uppsatsen som pdf via e-post till opponent(er), examinator samt seminarieledaren. Doktoranden distribuerar eventuellt den vetenskapliga uppsatsen till andra berörda personer. Forskarutbildningsadministratören sänder kopior av etiska ansökningar och tillstånd till examinator och opponent(er). Handlingarna ska vara dem tillhanda senast 3 veckor före planerat datum.

Blanketter till seminariet

Några dagar innan seminariet äger rum sammanställer forskarutbildningsadministratören en mapp innehållande protokoll med mera och överlämnar den till seminarieledaren i samband med seminariet. Efter seminariet överlämnar seminarieledaren mappen med samtliga dokument till forskarutbildningsadministratören.

Genomförande

Doktoranden presenterar sitt arbete under cirka 30 minuter, vilket följs av diskussion med i första hand opponent(er) och examinator, därefter med övriga auditoriet.

Språk

Seminariet hålls på engelska eller svenska.

Tid

Seminariets längd beräknas till cirka 2 timmar.

Dokumentation/Protokoll

Examinator ger skriftligt utlåtande på särskild avsedd blankett ”Protokoll vid licentiatseminarium".

Ekonomi

Ämnet/inriktningen bekostar arvode, resor och eventuell logi för opponent(er). Enligt universitetets resepolicy skall det lämpligaste och billigaste färdsättet väljas med hänsyn till kostnad, tid och miljö.

Annonsering

Annonsering sker i ORU:s och HV/MV:s kalendarium samt enligt ämnets/inriktningens önskan. Forskarutbildningsadministratören ansvarar för annonseringen.

Examensbevis

För att få examensbevis måste doktoranden inlämna ansökan om det via ”Blankett för begäran om examensbevis”, och skicka in den till registrator. 

Kontakt forskarutbildningsadministration

Medicinsk vetenskap inriktning biomedicin, kirurgi och medicin: This is an email address

Handikappvetenskap, Idrottsvetenskap och Medicinsk vetenskap inriktning hälso- och vårdvetenskap: This is an email address