This page in English

Disputation och examen

Här finns information om disputation och licentiatseminarium, avhandlingsframställning samt ansökan om examen.

Disputation

För doktorsexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Författandet av avhandlingen ska motsvara studier om minst 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Avhandlingsframställning

Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. Förslag om disputation förbereds på institutionen. Hur processen för detta ser ut på respektive fakultet beskrivs nedan.

I förslaget anges bl.a. disputationsdatum, avhandlingstitel, opponent, betygsnämndsledamöter och disputationsordförande. Förslag om disputation handläggs av utredare på Fakultetskansliet och beslutas av ordföranden i respektive fakultetsnämnd (dekan).

För frågor rörande förslag om disputation med mera, kontakta Fakultetskansliets utredare på This is an email address

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT)

Doktorand och/eller huvudhandledare meddelar institutionens forskarutbildningsadministration att man vill anmäla till disputation varpå administrationen skickar en länk till ett webbformulär som doktorand respektive huvudhandledaren ska fylla i. Prefekt fattar sedan ett digitalt beslut om ingivandet av förslaget om disputation. Därefter ska Fakultetskansliets utredare meddelas av forskarutbildningsadministratör, senast två månader innan planerat disputationsdatum, att ett digitalt förslag om disputation är redo för vidare handläggning. För disputationer som planeras i september ska förslag om disputation inkomma till fakultetskansliet senast första veckan i juni.

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap (HS)

Förslag om disputation förbereds på institutionen (länk till blankett finns nedan) och undertecknas av prefekt. Därefter ska förslaget inkomma till registrator senast två månader innan planerat disputationsdatum. För disputationer som planeras i september ska förslag om disputation inkomma till registrator senast första veckan i juni.

Blankett för förslag och beslut om disputation (Observera att blanketten ska skrivas ut enkelsidigt)

Fakulteten för medicin och hälsa (MH)

Doktorand och/eller huvudhandledare meddelar institutionens forskarutbildningsadministration att man vill anmäla till disputation varpå administrationen skickar en länk till ett webbformulär som doktorand respektive huvudhandledaren ska fylla i. Vänligen notera att forskarutbildningsadministrationen önskar att detta sker senast 15 veckor innan planerat disputationsdatum. Prefekt fattar sedan ett digitalt beslut om ingivandet av förslaget om disputation. Därefter ska Fakultetskansliets utredare meddelas av forskarutbildningsadministratör att ett digitalt förslag om disputation är redo för vidare handläggning. För disputationer som planeras i september ska förslag om disputation inkomma till fakultetskansliet senast första veckan i juni.

Samtliga avhandlingsarbeten inom MH-fakulteten ska även genomgå en etikgranskning inför beslut om disputation. Dokumentationen ska skickas in enligt framtagen mall som framgår av Rutin för etikgranskningsfunktion inom Fakulteten för medicin och hälsa (Bilaga 1). Denna process ska påbörjas senast 15 veckor innan disputation.

Licentiatseminarium

För licentiatexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng (motsvarande ett års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Prefekten beslutar om tid och plats samt granskare/opponent och examinator.

Examen

När alla kursfordringar är uppfyllda och disputation eller seminarium genomförts med godkänt resultat ska den forskarstuderande begära examensbevis. Ansök om examen genom att använda Studenttjänster

Blankett för alla kurser klara för utbildning på forskarnivå

Promovering

Den som avlagt doktorsexamen promoveras vid Örebro universitets akademiska högtid. Doktorspromotionen är den högtidliga akt då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer.

Den akademiska högtiden