This page in English

Disputation och examen

Här finns information om disputation och licentiatseminarium, avhandlingsframställning samt ansökan om examen.

Information med anledning av covid-19

Den 29 september tas deltagartak vid sammankomster bort. Disputationer vid ORU kan fortsatt genomföras med digitalt deltagande vid behov. För mer information, se följande dokument: Fakultetsgemensam vägledning för digitalt deltagande vid disputationer

(Maximalt två disputationer per dag kan genomföras på grund av det utökade tekniska stödet som behövs. Ta tidigt kontakt med institutionens administration för forskarutbildningen för att se tillgängliga datum och boka datum för disputation. Läs mer om digitala disputationer, samlad information. 

En  blankett har tagits fram för digital medverkan av opponent och/eller betygsnämndsledamöter. Blanketten lämnas in samtidigt som förslag om disputation. Länk till blankett, digitalt deltagande)

Uppdatering vad gäller texten i kursivt ovan väntas inom kort. Informationen gäller tills annat meddelas.

Dekanerna för respektive fakultet har fattat ett gemensamt beslut om förhållningsregler för disputationer med anledning av Covid-19.

Digital medverkan vid disputationer genomförs med stöd av Föreskrifter om disputation vid Örebro universitet.

Disputation

För doktorsexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Författandet av avhandlingen ska motsvara studier om minst 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Avhandlingsframställning

Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. Förslag om disputation förbereds på institutionen (blanketten finns i listan nedan). Förslaget ska undertecknas av prefekt och därefter inkomma till registrator senast två månader innan planerat disputationsdatum. För disputationer som planeras i september ska förslag om disputation inkomma till registrator senast första veckan i juni.

I förslaget anges bl.a. disputationsdatum, avhandlingstitel, opponent, betygsnämndsledamöter och disputationsordförande. Förslag om disputation handläggs av Universitetskansliet och beslutas av ordföranden i respektive fakultetsnämnd (dekan).

Blankett för förslag och beslut om disputation (Observera att blanketten ska skrivas ut enkelsidigt)

Etikgranskning inför disputation – Fakulteten för medicin och hälsa

Från och med 1 januari 2021 ska samtliga avhandlingsarbeten inom Fakulteten för medicin och hälsa (MH) genomgå en etikgranskning inför beslut om disputation. Dokumentationen ska skickas in enligt framtagen mall som framgår av Rutin för etikgranskningsfunktion inom Fakulteten för medicin och hälsa (Bilaga 1).

För frågor rörande förslag om disputation med mera, kontakta Universitetskansliets utredare på This is an email address

Licentiatseminarium

För licentiatexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng (motsvarande ett års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Prefekten beslutar om tid och plats samt granskare/opponent och examinator.

Examen

När alla kursfordringar är uppfyllda och disputation eller seminarium genomförts med godkänt resultat ska den forskarstuderande begära examensbevis.

Blankett för alla kurser klara för utbildning på forskarnivå

Blankett för examen på forskarnivå

Promovering

Den som avlagt doktorsexamen promoveras vid Örebro universitets akademiska högtid. Doktorspromotionen är den högtidliga akt då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer.

Den akademiska högtiden