This page in English

Disputation och examen

Här finns information om disputation och licentiatseminarium, avhandlingsframställning samt ansökan om examen.

Disputation

För doktorsexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Författandet av avhandlingen ska motsvara studier om minst 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Avhandlingsframställning

Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. Förslag om disputation förbereds på institutionen (blanketten finns i listan nedan). Förslaget ska undertecknas av prefekt och därefter inkomma till registrator senast två månader innan planerat disputationsdatum. För disputationer som planeras i september ska förslag om disputation inkomma till registrator senast första veckan i juni.

I förslaget anges bl.a. disputationsdatum, avhandlingstitel, opponent, betygsnämndsledamöter och disputationsordförande. Förslag om disputation handläggs av Universitetskansliet och beslutas av ordföranden i respektive fakultetsnämnd (dekan).

Blankett för förslag och beslut om disputation (Observera att blanketten ska skrivas ut enkelsidigt)

Etikgranskning inför disputation – Fakulteten för medicin och hälsa

Från och med 1 januari 2021 ska samtliga avhandlingsarbeten inom Fakulteten för medicin och hälsa (MH) genomgå en etikgranskning inför beslut om disputation. Dokumentationen ska skickas in enligt framtagen mall som framgår av Rutin för etikgranskningsfunktion inom Fakulteten för medicin och hälsa (Bilaga 1).

För frågor rörande förslag om disputation med mera, kontakta Fakultetskansliets utredare på This is an email address

Licentiatseminarium

För licentiatexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng (motsvarande ett års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Prefekten beslutar om tid och plats samt granskare/opponent och examinator.

Examen

När alla kursfordringar är uppfyllda och disputation eller seminarium genomförts med godkänt resultat ska den forskarstuderande begära examensbevis. Ansök om examen genom att använda Studenttjänster

Blankett för alla kurser klara för utbildning på forskarnivå

Promovering

Den som avlagt doktorsexamen promoveras vid Örebro universitets akademiska högtid. Doktorspromotionen är den högtidliga akt då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer.

Den akademiska högtiden