This page in English

Disputation och examen

Här finns information om disputation och licentiatseminarium, avhandlingsframställning samt ansökan om examen.

Information med anledning av covid-19

Med anledning av rådande covid-19 pandemi måste antalet disputationer per dag begränsas till två under höstterminen 2020. Läs mer om digitala disputationer, samlad information.

Ta tidigt kontakt med institutionens administration för forskarutbildningen för att se tillgängliga datum och boka datum för disputation.  

För disputationer som genomförs under höstterminen 2020 har prorektor gett tillfällig delegation till dekan att besluta om undantag (ORU 2020/01874) för Föreskrifter om disputation m.m. vid Örebro universitet (ORU 2014/4414).

En tillfällig blankett har tagits fram för förslag om digital medverkan av opponent och/eller betygsnämndsledamöter. Blanketten lämnas in till This is an email address senast tre veckor innan disputationen. Länk till blankett, förslag om undantag.

Dekanerna för respektive fakultet har fattat ett gemensamt beslut om förhållningsregler för disputationer med anledning av Covid-19.

Disputation

För doktorsexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Författandet av avhandlingen ska motsvara studier om minst 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Avhandlingsframställning

Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. Förslag om disputation förbereds på institutionen (blanketten finns i listan nedan). Förslaget ska undertecknas av prefekt och därefter inkomma till registrator senast två månader innan planerat disputationsdatum. För disputationer som planeras i september ska förslag om disputation inkomma till registrator senast första veckan i juni.

I förslaget anges bl.a. disputationsdatum, avhandlingstitel, opponent, betygsnämndsledamöter och disputationsordförande. Förslag om disputation handläggs av Universitetskansliet och beslutas av ordföranden i respektive fakultetsnämnd (dekan).

Blankett för förslag och beslut om disputation (Observera att blanketten ska skrivas ut enkelsidigt)

För frågor rörande förslag om disputation med mera, kontakta Universitetskansliets utredare på This is an email address

Licentiatseminarium

För licentiatexamen krävs bl.a. att doktoranden har fått en vetenskaplig uppsats godkänd som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng (motsvarande ett års studier) (6 kap. 5 § HF samt bilaga 2 till HF). Det närmare kravet på avhandlingens omfattning räknad i poäng framgår av den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. Prefekten beslutar om tid och plats samt granskare/opponent och examinator.

Examen

När alla kursfordringar är uppfyllda och disputation eller seminarium genomförts med godkänt resultat ska den forskarstuderande begära examensbevis.

Blankett för alla kurser klara för utbildning på forskarnivå

Blankett för examen på forskarnivå

Promovering

Den som avlagt doktorsexamen promoveras vid Örebro universitets akademiska högtid. Doktorspromotionen är den högtidliga akt då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer.

Den akademiska högtiden