This page in English

Aktuell forskning i informatik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge doktoranden övning och praktik i att analysera och bedöma doktorsavhandlingar med avseende på såväl form som innehåll baserat på de kvalitetskrav som ställts upp av både forskarsamhället generellt och specifikt inom informatikområdet.

I kursen ingår

  • Studier av den diskussion om forskningskvalitet som pågår i forskarsamhället generellt, inom informatikområdet specifikt, bland de myndigheter som reglerar forskning, samt bland forskningsfinansiärer, i Sverige och internationellt.
  • Analys av fyra aktuella doktorsavhandlingar i perspektiv av kriterier som framkommer under ovanstående punkt.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

  1. Förmåga att sammanställa och analysera krav på doktorsavhandlingar och applicera dem på sitt eget arbete.
  2. Förmåga att identifiera behov av ny kunskap i det valda ämnesområde inom vilket avhandlingen ska skrivas.
  3. Förmåga att analysera och diskutera kvalitetskrav på doktorsavhandlingar inom informatikområdet generellt och vald specialisering specifikt.
  4. Förmåga att analysera och konstruktivt kritisera, muntligt och skriftligt, specifika avhandlingar i termer av vetenskapssamhällets kvalitetskrav.
  5. Förmåga att bedöma doktorsavhandlingar i relation till aktuella forskningsfrågor, såsom etiska implikationer, samhällsrelevans, ansvar, och användning av forskningsresultat
  6. Förmåga att bedöma olika teoriers och metoders relevans, begränsningar och möjligheter i doktorandprojekt.