Didaktik, 10 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Humanistiska studier
  • Idrottsvetenskap
  • Matematik
  • Pedagogik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Ann Quennerstedt, Professor
    019 303656 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över den didaktiska forskningens idéhistoria, utveckling och dess olika perspektiv på undervisning och lärande. Vidare behandlas forskningsansatser, teorier, modeller och typologier som är centrala i såväl nationell som internationell didaktisk forskning. I kursen ingår en fördjupning av forskning inom det egna ämnes-/temadidaktiska området och utveckling av det egna didaktiska forskningsprojektet.. 

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Den sökande ska vidare vara antagen eller associerad till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik, eller vara antagen i ämne med inriktning mot lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Urval

Enligt följande rangordning
1. Forskarstuderande som är antagen eller associerad till forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik.
2. Forskarstuderande som är antagen i ämne med inriktning mot lärarutbildningen vid Örebro universitet.

Praktisk information

Kursen gavs senast våren 2020.