This page in English

CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

Feministiska våldsstudier

Feministiska våldsstudier förstår våld som ett fenomen som inte går att särskilja från genus. Våld finns i samhällets alla sfärer. Vi förstår våld som ett brett begrepp som inkluderar fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt och symboliskt våld i olika kontexter. Våld studeras med hjälp av en rad olika metodologiska perspektiv så som mikrodynamikerna i interpersonellt våld till att mäta och jämföra förekomsten och konsekvenserna av våld på makronivå. Vi utvecklar också verktyg och terminologi för att förstå våld och för att kunna bemöta våldet med hjälp av policy, praktik och aktivism. Vidare utvecklas begrepp och metoder som kan användas för att bättre förstå våld och näraliggande fenomen som exempelvis sexuellt medgivande.

I våra studier tar vi hänsyn till en rad olika ansatser för att studera våld och till våldets olika kontexter och former. Intersektionalitet är också ett viktigt begrepp för att förstå våld. Ett annat central område är hur internet och social medier har skapat nya plattformar och instrument för våldet och att undersöka hur så kallat online och offline- våld hänger ihop. Jämförande och transnationella studier har också en plats inom forskningsfältet.

Forskare aktiva inom forskningsinriktningen är också kopplade till Centrum för våldsstudier, CVS