This page in English

Forskningsprojekt

Stress, muskuloskeletala besvär och insomnia: olika tillstånd eller varianter på samma problem?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Steven J. Linton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Stress, smärta och insomnia är bland de ledande hälsoproblem som arbetstagare rapporterar och orsakar mycket arbetsfrånvaro. Kunskapen om förhållandet mellan dessa faktorer är viktigt för såväl behandling som för förebyggande åtgärder. Det är vanligt att patienter med ett av dessa problem även rapporterar något av de andra två symtomen. Teoretiskt sett har flera forskare poängterat likheter mellan dessa problem; t.ex. är stress en viktig riskfaktor för både smärta och insomnia. Nyligen har insomnia även förknippats med uppkomsten av stressproblem och "utbrändhet". Ändock är studier som fokuserar på sambandet mellan stress, smärta och insomnia mycket få till antalet. Dessutom behövs metodologiska förbättringar. Det finns dels ett behov av prospektiva studier, och dels ett behov av undersökningar med flera upprepade mätningar så att en utvärdering av förändringar kan göras, t.ex. hur en ökning i stress påverkar smärta och insomnia.

Syftet med den nuvarande undersökningen är att studera stress, muskuloskeletala besvär och insomnia över ett års tid med upprepade mättillfällen. Vi ämnar dels att beskriva förekomsten av dessa problem, riskfaktorerna och åtgärderna för att avgöra likheter och skillnader. Dessutom vill vi beskriva relationen mellan dessa symtom över tid för att avgöra eventuella orsakssamband. För att uppnå detta kommer vi att erbjuda 600 personer att delta med antingen 1) sömnsvårigheter (200), 2) stress (200), eller 3) muskuloskeletala besvär (200). Vi kombinerar en tvärsnittsdesign och ett prospektivt upplägg där vi ber deltagarna att fylla i frågeformulär vid fyra tillfällen. Ett mindre antal deltagare fyller även i en dagbok under en månad samt lämnar blodprov för analys av biologiska stressmarkörer.

Vi förväntar oss att resultaten kommer att ha stor betydelse för förståelse av problemen. Vi kommer att vinna kunskap dels om de tre problem områden och dels om hur de förhåller sig till varandra. Utifrån resultaten räknar vi med att kunna utveckla en modell angående förhållandet mellan stress, smärta och insomnia som kan ligga till grund för tidiga, förebyggande åtgärder.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)