FORSKNINGSMILJÖ

Nytt forskningsprojekt: Främja tonårssömn - kort- och långsiktiga effekter på psykisk hälsa

Nattbild. Tonårspojke somnar i sängen med mobiltelefonen i handen.

I Sverige ser vi en utveckling där allt fler tonåringar sover för lite. På kort sikt påverkas den psykiska hälsan och skolprestationerna. På längre sikt ökar det risken för att lämna skolan utan godkända betyg och att få långvariga hälsoproblem. Det är därför viktigt att bryta denna utveckling.

Orsakerna till sömnbristen hos unga är flera: 24-timmarssamhället och lättillgänglig underhållning/sällskap via teknikanvändning, pubertetsrelaterad förändring i den cirkadiska rytmen, samt stress inför framtiden.

Forskarna Annika Norell och Serena Bauducco ingår i projektgruppen som nyligen beviljats knappt 4 miljoner från Forte för projektet "Främja tonårssömn - kort- och långsiktiga effekter på psykisk hälsa".  Skolan är en naturlig arena att nå ut till tonåringar på, och elevhälsan har förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande insatser, säger Serena som har goda erfarenheter av att bedriva förebyggande insatser i skolmiljö.  https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2019/somnprogram-gor-skillnad-for-unga/ 

Det övergripande syftet med detta projekt är att öka vår kunskap om effektiviteten av två skolbaserade program i åk 7-8 för att främja ungdomars sömnhälsa, och som har potentialen att förebygga framtida psykisk ohälsa. Det första programmet - Sömn på schemat - består av fem lektioner om sömn och ges i klassrummet under skoltid till samtliga elever. Programmet Mobilstopp riktar sig till elever som önskar få hjälp att dra ned på skärmanvändning på kvällen och innebär två träffar på skoltid. Effekterna på sömnlängd, upplevd sömnkvalitet och psykisk hälsa undersöks och följs upp ett år senare.

Läs mer om det nya forskningsprojektet på oru.se.