This page in English

Forskargrupp

Experimentell neuropsykiatri

Om gruppen

Presentation

Experimentell neuropsykiatri grundades 2004, syftet var att studera mekanismerna bakom cellulär membrantransport av aminosyrorna tyrosin och tryptofan vid schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar som bipolär sjukdom, autism och ADHD. Tyrosin och tryptofan är byggstenar (s.k. prekursorer) för dopamin och serotonin, några av hjärnans viktigaste signalsubstanser, som är nödvändiga för det centrala nervsystemet.

Tidigare forskning

I en rad av studier med fibroblastmodellen, har vår forskargrupp funnit en avvikande aminosyratransport vid schizofreni, bipolär sjukdom, autism och ADHD (se publikationer). Dessa avvikelser kan vara tecken för att det finns en begränsad tillgång eller en obalans av de viktiga aminosyrorna tyrosin och tryptofan i hjärnan, vilket kan leda till störningar i centrala signaleringssystem. Dopamin och serotonin, är kraftfulla regulatorer vid olika aspekter för de kognitiva funktionerna och förändringar i de dopaminerga och serotonerga bansystemen kan leda till försämring av bl.a. kognition och beteende.

Nuvarande arbetsplan och strategier

Under de senaste decennierna har forskningsstudier poängterat vikten av förhöjda, proinflammatoriska cytokiner, oxidativ stress samt exponering av miljögifter vid patogenesen av neuropsykiatriska störningar. Ovanstående faktorers effekter på transporten av aminosyror in i hjärnan behöver utforskas. Studier har även visat att probiotika och kortkedjiga fettsyror som butyrat, kan påverka sinnesstämningen, och det kognitiva beteendemönstret hos människor. Dock finnas inga studier gjorda på hur probiotika och butyrat påverkar aminosyratransporten.

Aktuellt forskningsfokus

  • Utforska rollen och regleringsmekanismer för proinflammatoriska cytokiner, oxidativ stress och miljögifter vid neuropsykiatriska störningar: identifiera biomarkörer och behandlingsstrategier.

  • Utveckla en antioxidant/probiotisk baserad adjuvant terapi för neuropsykiatriska störningar samt försöka utveckla biomarkörer för ADHD och autism med hjälp av fibroblaster som modellceller. 

Interna & externa samarbeten

Gruppen är nära ansluten till Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) vid Örebro universitet, och har betydande nationella och internationella samarbete med t.ex. Karolinska Institutet, New York State Institute for Basic Research in Developmental Disorders, SKI Stem Cell Research Facility, Sloan-Kettering Institute, New York (USA), och National Hellenic Research Foundation, Athens (Greece).