This page in English

Nikolaos Venizelos

Befattning: Professor emeritus Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bmlrb2xhb3MudmVuaXplbG9zO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301028, 0704 942186

Rum: X2101

Nikolaos Venizelos

Om Nikolaos Venizelos

Bakgrund

Nikolaos Venizelos är professor emeritus och docent i biomedicin med inriktning klinisk kemi vid Institutionen för hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet, disputerad i medicin med inriktning klinisk kemi vid Karolinska Institutet, där han var verksam till 2001.

Venizelos har byggt upp det experimentella neuropsykiatriska forskningslabbet vid Enheten för klinisk medicin, som är ledande i världen inom membrantransport av aminosyror, särskild tyrosin och tryptofan och neuropsykiatriska sjukdomar. Hans forskningsarbete fokuseras särskilt kring transporten av aminosyran tyrosin och tryptofan vid schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar som bipolär, autism och ADHD. Tyrosin och tryptofan är byggstenar (s.k. prekursorer) för dopamin och serotonin, hjärnans viktigaste signalsubstanser som är nödvändiga för centrala nervsystemet.

Prof. Nikolaos Venizelos och hans forskargrupp har i ett antal studier (se publikationer), visat att membrantransporten av tyrosin och tryptofan är starkt involverade i patofysiologin som berör schizofreni, bipolära-I patienter, autism. Senare studier visar att även ADHD sannolikt kan ha inverkan på regleringen av dopamin och serotoninomsättningen i patientens hjärna. Forskargruppen har även utvecklat och visat att den s.k. fibroblastmodellen, en särskilt humant cellulär in vitro teknik, är lämplig för studier av aminosyratransport vid neuropsykiska sjukdomar eftersom fibroblaster (hudceller) förfogar över alla transport system. Modellen utesluter därtill extern påverkan av läkemedel och andra omgivningsfaktorer.

Neuropsykiatriska forskningslabbet disponerar även en unik biobank (primära fibroblastlinjer från patienter med neuropsykiatriska sjukdomar och osteoporospatienter samt matchade kontroller), som används som modellsystem för att studera bl.a. transportmekanismerna för tyrosin och tryptofan inom neuropsykiatriska sjukdomar

Forskningsinriktning, samverkan

Venizelos aktuella forskning fokuseras på kartläggning av bl.a. proinflammatoriska cytokiners roll vid långvarig psykisk och social stress samt påverkan av olämpliga kostvanor  vid neuropsykiatriska sjukdomar. I samverkan med NGBI- Research Centre, kartläggs påverkan av probiotika och kortkedjiga fettsyror som butyrat på funktionaliteten av bl.a. tryptofan transporten, som är prekursor till signalsubstansen serotonin. Nyligen har startat ett långvarigt samarbetsprojekt mellan Örebro universitet och Ikaria/Grekland för att undersöka faktorer relaterade till "healthy ageing"

Externa samarbeten

Nationellt samarbetar Venizelos med grupp med Endokrinologin vid Karolinska Universitetssjukhuset, där tryptofantransportens roll hos män med idiopatisk osteoporos undersöks.

Internationellt bedriver han forskning i samarbete med en forskargrupp i Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla CA, (USA), för omprogrammering av fibroblaster från  bipolära personer, till så kallade Pluripotenta Stam Celler och vidare till nervceller. Forskningssamarbete bedrivs även med en forskargrupp vid National Hellenic Research Foundation i Aten, för att kartlägga troliga gemensamma (+/-) reglerande gener involverade i aminosyratransport vid neuropsykiatriska sjukdomar, genom systembiologi.

Huvudmålet med forskningen är att identifiera patofysiologiska och genetiska avvikelser på cellnivå, som kan knytas till patienternas beteendemässiga störningar. Detta skulle i ett längre perspektiv öppna möjligheter för bättre förståelse och mer anpassad behandling av schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar.

F.n. koordinerar Prof. Venizelos forskarkursen Tvärvetenskapliga seminarier 2,5 hp, och har några uppdrag på termin 8 och 2, läkarprogrammet samt har utvalda föreläsningar inom mastersprogrammet

Metoder

  • Cellodling och Biobank faciliteter för primära fibroblast kulturer från humana hudbiopsier.
  • Aminosyra transportanalyser i fibroblaster med hjälp av "cluster-tray" tekniken.

Biobank faciliteter

Vävnad: Primära fibroblastlinjer från patienter med schizofreni, bipolär sjukdom, autism, ADHD och idiopatisk osteoporos samt matchade kontroller

Kontakt: Nikolaos.Venizelos@oru.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript