VERKSAM

Några människor sitter runt ett bord och skriver.

Poliser och socialarbetares arbete med riskbedömning och riskhantering av våld i nära relationer och stalkning är en omfattande och ansvarsfull uppgift. Respektive verksamhet är beroende av en fungerande samverkan med andra myndigheter och organisationer. Att samverka effektivt med andra aktörer på ett tydligt och strukturerat sätt bidrar inte endast till ett bättre utfall för den våldsutsatta. Det påverkar även personalens arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse.

Delstudien undersöker socialsekreterares och polisers erfarenheter och upplevelser av intern- och extern samverkan med riskbedömning och riskhantering för våld i nära relationer och stalkning.

Delstudien undersöker även upplevelser och erfarenheter av att arbeta med den nya modellen RISKSAM.

Det genomförs enskilda djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer med personal från polis och socialtjänsten. I samband med intervjutillfällena tillfrågas deltagarna att fylla i ett formulär. Formulärets syfte är att mäta arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö i förhållande till arbetsuppgiften.

Fokuset för studien är få mer kunskap om arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö för de som arbetar med dessa ärenden.

Medverkande forskare:
Anna–Karin Larsson
Susanne Strand