TEORI

Ett par glasögon ligger på en uppslagen bok.

Delstudien utvecklar en teori för hur strategier att hantera risk används i ärenden av våld i nära relationer och stalkning.

En teori behövs för att vi bättre ska förstå hur och varför risk- och sårbarhetsfaktorer spelar roll i ärenden om våld i nära relation och stalkning.

Utvecklingen av teorin pågår under hela projektet och tar sitt avstamp i teorin om risk, behov och mottaglighet.

Tidigare forskning saknar ett fokus på den utsattas sårbarhet och förmåga till att genomföra de föreslagna åtgärderna. Att utveckla den delen är därför en viktig del av att förstå hur riskhanteringsstrategier och dess olika insatser påverkar den utsatta.