Institutionen för medicinska vetenskaper

Information till dig som nyligen börjat eller ska börja studera på läkarprogrammet

Regeringen har beslutat att från höstterminen 2021 införa en ny förlängd läkarutbildning som är legitimationsgrundande. Därmed kommer allmäntjänstgöringen (AT) innan legitimation att försvinna för de som tar examen från den nya längre utbildningen. Efter vårterminen 2021 kommer ingen antagning längre att bedrivas till det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet, men lärosätet kommer ha möjlighet att utfärda läkarexamen från detta program fram till och med 2029-12-31.

För de som tar sin examen från det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet kommer AT fortfarande att krävas innan man kan ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Efter det följer specialistutbildning (ST) på 5 år (se figur nedan).

Det nya 6-åriga programmet kommer att leda till läkarexamen med möjlighet att ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen direkt efter avklarad utbildning. Det 6-åriga programmet har fler examensmål som integrerats både i undervisning och examinationer redan från termin 1, och det ställs högre krav på självständighet mot slutet av den nya utbildningen än vad som tidigare krävts. Efter examen och legitimation följer bastjänstgöring på 6-12 månader följt av ST-utbildning.

Skillnad gällande när legitimation ges för nuvarande och nya läkarprogrammet

Sista antagningen till det nuvarande läkarprogrammet sker inför vårterminen 2021. Därefter kommer inga fler studenter att antas till det 5,5-åriga läkarprogrammet. De studenter som påbörjar utbildningen vårterminen 2021 planeras därmed gå sin sista kurs (termin 11) under vårterminen 2026.

Översikt av övergång till nya programmet

Studenter som antagits till det 5,5-åriga programmet följer den utbildningsplan som gäller vid antagningstillfället. I de fall en student beviljats studieuppehåll (med platsgaranti) så garanteras denne möjlighet att efter uppehållet fortsätta på den 5,5-åriga utbildningen, dock inte längre än att en examen kan erhållas senast 2029-12-31.

För studenter som av någon annan anledning lämnar studierna (utan ett beviljat studieuppehåll - exempelvis på grund av att studenten inte blivit behörig till en kurs inom programmet) kommer det att vara möjligt att ansöka om att återuppta studierna i mån av plats. Även detta sker under förutsättning att utbildningen kan slutföras innan utgången av 2029.

Att återuppta studier i mån av plats kan innebära att studiegången påverkas, exempelvis om kurser genomgått innehållsmässiga förändringar sedan studenten tidigare var registrerad. Detta kan innebära att studenten får en förlängd studietid om vissa moment måste kompletteras.

Astrid antas till det 5,5-åriga läkarprogrammet vårterminen 2021. Efter att ha slutfört fem terminer på utbildningen ansöker hon inför höstterminen 2023 om ett studieuppehåll p.g.a. föräldraledighet under ett år. Hon beviljas detta och när hon återupptar studierna på programmets sjätte termin höstterminen 2024 så får hon läsa denna enligt utbildningsplanen för det 5,5-åriga programmet parallellt med studenter som läser sjätte terminen på det 6-åriga programmet. Därefter slutför hon utbildningen och tar sin examen vårterminen 2027.

Emanuel antas till det 5,5-åriga programmet vårterminen 2021. Under vårterminen 2022 blir han underkänd på en tentamen i termin 3. Då han ännu inte klarat av denna tentamen inför vårterminen 2023 blir han inte behörig till programmets femte termin och mister sin utbildningsplats. Under vårterminen 2023 blir han godkänd på tentamen och ansöker inför höstterminen 2023 om att återuppta sina studier i mån av plats. Institutionen bedömer dock att det inte finns plats och Emanuel får avvakta ytterligare en termin. Han ansöker på nytt om att återuppta studierna vårterminen 2024, men inte heller denna termin finns det någon plats att erbjuda. Vid nästa försök, inför höstterminen 2024, kan Emanuel erbjudas en plats och återupptar då studierna på programmets femte termin. Det innebär att Emanuel kan slutföra sina studier höstterminen 2027.