This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Välkommen till Läkarprogrammet Örebro

studenter framför campus USÖ

Läkarprogrammet ger en bred medicinsk kunskapsbas vilande på en stark vetenskaplig grund. Utbildningen bygger på Problembaserat lärande, PBL. Vi har internationellt samarbete med Glasgow.

Läkarprogrammet vid Örebro universitet är uppbyggt av tre kunskapsområden, sex teman som återkommer och fyra stadier som bygger på varandra. På så sätt återkommer studenterna till samma tema flera gånger under utbildningen; varje gång med ett nytt fokus.

Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhus och vårdcentraler inom Region Örebro Län, Region Värmland och Region Dalarna.

Läkarutbildningen är en av de bästa i landet enligt studenterna. Det visar svaren i en enkät till 2016-års nyexaminerade studenter som gjorts av Sveriges Läkarförbund.

Läkarprogrammet vid Örebro universitet är uppbyggt av följande kunskapsområden:

Läkarprogrammet vid Örebro universitet är uppbyggt av tre kunskapsområden, sex teman som återkommer och fyra stadier som bygger på varandra. På så sätt återkommer studenterna till samma tema flera gånger under utbildningen; varje gång med ett nytt fokus. 

Varje termin utgörs av en temakurs, som innehåller flera olika teman. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhus och vårdcentraler inom i Region Örebro Län, Region Värmland och Region Dalarna.

Under utbildningen genomför studenterna två självständiga arbeten, ett på termin 6, på grundnivå och omfattande 15 högskolepoäng, och ett på termin 10, på avancerad nivå och omfattande 30 högskolepoäng. Läs mer om självständigt arbete T6/T10.

Kunskapsområden

Biomedicin

Kunskapsområdet Biomedicin omfattar de kunskaper inom anatomi, biokemi, cellbiologi, fysiologi, patologi, mikrobiologi och farmakologi med flera ämnen som krävs för att studenten ska kunna utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en grundläggande förståelse för struktur och funktion inom medicinen som grund för den kliniska delen av utbildningen.

Kunskapsområdet utgör en nödvändig grund för ett livslångt lärande och utveckling inom läkaryrket. Under de första två stadierna utgör kunskapsområdet den dominerande delen av innehållet i temakurserna, under stadium III och IV finns kunskapsområdet fortsatt med integrerat med den kliniska medicinen.

Klinisk medicin

Kunskapsområdet Klinisk medicin omfattar medicinska områden såsom sjukdomslära, diagnostik, behandling, rehabilitering och prevention. En introduktion till kunskapsområdet sker under Stadium I (termin 1 och 2).

Under Stadium II (termin 3-6) utgör kunskapsområdet Klinisk medicin drygt en tredjedel av innehållet i temakurserna. Klinisk medicin dominerar sedan innehållet i Stadium III (termin 7-9) och kursen Komplexa medicinska problem (termin 11).

En stor del av utbildningen i kunskapsområdet Klinisk medicin utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenten får integrera teoretisk och praktisk kunskap samt utveckla färdigheter och värderingsförmåga.

Professionell utveckling

Kunskapsområdet Professionell utveckling omfattar de kompetenser som vid sidan av den medicinska kunskapen behövs för att utöva läkaryrket. Kunskapsområdet är uppbyggd av sex breda delområden, Samtal och kommunikation, Jämlikhet och mångfaldsfrågor, Etik och juridik, Medicinsk vetenskap, Läkarens roll i samhället samt Global hälsa. Sammantaget ger det en bred kompetens och en grund för den kontinuerliga professionella utvecklingen under studierna samt under det fortsatta kommande yrkeslivet.

Om du har missat ett obligatoriskt moment behöver du fylla i webbformuläret via denna länk.

Återkommande teman

Utbildningen är dessutom uppbyggd kring sex stycken organcentrerade teman som återkommer genom hela utbildningen i fyra olika stadier. Dessa teman är Respiration/cirkulation, Neuro/rörelse, Sinne/psyke, Nutrition/metabolism/elimination, Reproduktion/utveckling och Försvar.

Fyra stadier

Varje tema återkommer med olika fokus fyra gånger under utbildningen. Stadium I utgörs av termin 1 och 2 och har fokus Organ, cell och molekyl. Stadium II utgörs av termin 3-6 och har fokus Hälsa och sjukdom. Stadium III utgörs av termin 7-9 och har fokus på Diagnostik, behandling och prevention. Stadium IV utgörs av programmets två avslutande terminer, 10 och 11. Här är fokus Medicinsk fördjupning och komplexa medicinska problem som inte längre läses temabundet.

Pedagogik

Läkarprogrammet vid Örebro universitet arbetar med problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk modell. Den enskilde studenten tar ett stort ansvar för sitt eget lärande och tränas i att självständigt söka och värdera sina kunskaper, samt värdera sin kompetens. Under läkarprogrammet stimuleras studenten att utveckla såväl sina kunskaper som sin professionalitet mot en positiv syn på den framtida läkarrollen och en beredskap för det framtida läkaryrket.

Kunskapssökandet i ett problembaserat lärande utgår från arbete i en s.k. basgrupp, där en grupp om ca 8 studenter tillsammans bearbetar "problem", oftast i form av fallbeskrivningar av patienter eller komplicerade biomedicinska processer. Studenterna i gruppen identifierar själva frågeställningar utifrån fallet och söker lösningar och nya kunskaper, under stöttning av handledare.

Stimulerar till källkritik

En viktig del i att utvecklas mot en självständig, lärande individ är att ständigt värdera de källor till kunskap som används. Inom PBL finns därför ingen fastställd kurslitteratur, utan studenterna använder sig av litteratur från en föreslagen litteraturlista, samt av andra, valfria källor. Inte sällan har studenterna i en och samma basgrupp hittat fakta i olika källor, vilka ibland ger olika budskap. Därmed stimuleras studenterna till källkritik och utmanas i sin förståelse av sin nyfunna kunskap av de andra gruppmedlemmarna.

Basgruppen hålls samman under en hel termin för att sedan upplösas. På så sätt kommer studenterna under programmet att få erfarenhet av att ingå i olika grupper, vilket förbereder dem för arbete i t ex vårdlag.

Föreläsningar främst som inspiration

Förutom basgruppsarbetet erbjuds även fältstudier, laborationer, projektarbete/PM, seminarier, träning i Tränings- och simuleringscentrum, verksamhetsförlagd utbildning samt föreläsningar som resurser för lärandet.

Föreläsningarna, som endast förekommer i begränsad utsträckning, har som huvudsakligt syfte att inspirera studenterna, att beskriva nya forskningsrön och även belysa och introducera nya eller komplicerade områden.                            

 

VFU – verksamhetsförlagd utbildning på läkarutbildningen

En tredjedel av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhus och vårdcentraler inom i Region Örebro Län och Region Värmland, Dalarna och Västmanland. Du hittar mer information om VFU på läkarprogrammet här.

Internationellt

Läkarutbildningen vid Örebro universitet har samarbetsavtal med universiteten i Maastricht och Glasgow. Det innebär möjligheter till utbyten för både studenter och lärare.

Maastricht är centrum för medicinsk pedagogik i Europa och Glasgow arbetar också mycket med pedagogisk utveckling.

Under uppbyggnaden av läkarutbildningen har detta samarbete varit viktigt, bland annat för rekryteringen och vidareutbildningen av lärare.

Länkar:

Maastricht University

University of Glasgow

Institutionen för Medicinska vetenskaper präglas av en mycket nära samverkan med andra.

Utbildningen får sin starka vetenskapliga bas genom den forskning som bedrivs vid Institutionen för Medicinska vetenskaper och Universitetssjukhuset i Örebro.

Den verksamhetsförlagda delen av läkarutbildningen (VFU) genomförs i samverkan med sjukhus och vårdcentraler inom Region Örebro län, Region Värmland och Region Dalarna.

Läkarutbildningen vid Örebro universitet har dessutom samarbetsavtal med universiteten i Maastricht och Glasgow, vilket ger möjligheter till utbyten för både studenter och lärare.