Institutionen för medicinska vetenskaper

Självständigt arbete vid läkarprogrammet

Välkommen som ny handledare eller student till denna hemsida. Här väljer du som student ett studentprojekt och som handledare kan du få information och redigera i projektbanken eller annonsera nya projekt.

Som handledare bör du ha erfarenhet av forskning eller kvalitetsarbete. Doktorsgrad är önskvärt men inget krav. Handledaruppdraget innebär att du ska introducera en hypotes och presentera lämplig uppstartslitteratur för studenten. Det är viktigt att vara medveten om att studenten har en begränsad tid till att utföra arbetet och projektets omfattning bör vara anpassad till tidsramen.
Som handledare ska du guida studenten i utformningen av frågeställning, metodval, utförande av metod samt dataanalys. Du ska läsa manuskriptet under projektets olika faser och får gärna närvara på examinationen. Planera handledningen tillsammans med studenten och boka in nästa handledningstillfälle vid varje träff.

Om du planerar att handleda fler än två studenter/termin behöver du kontakta kursledningen 

Återkoppling till verksamheten, många av våra uppsatser kommer fram till viktiga och intressanta slutsatser och vi ser därför gärna att studenterna får möjlighet att presentera sina projekt i den verksamhet de är utförda. 

Ekonomisk ersättning för uppsatser på termin 5 och 6 samt  termin 10

Ersättning på termin 5 och 6 enligt gällande ORU:s arvodesersättning: 20 timmars arbetstid

Ersättning på termin 10 enligt gällande ORU:s arvodesersättning: 30 timmars arbetstid

Anställda inom RÖL

Ersättningen betalas ut till respektive klinik enligt avtalat timarvode. Utbetalning sker inte direkt till enskilda personer

Anställda på MV och HV, Örebro universitet

Handledning ersätts med timmar som räknas av i undervisningsuppdraget. Ingen personlig ersättning utbetalas.

Externt anställda (ej anställd inom Region Örebro län eller Örebro Universitet)

Ersättningen faktureras och betalas ut till respektive extern klinik, eller institution  Fakturabelopp kan ej överstiga avtalad timersättning.

Extern fakturaadress: Örebro universitet, Box 1252, 701 12 Örebro, Ref: 32CVO.

Skicka e-faktura till Örebro universitet

Omkostnader i projektet

Reagenskostnader eller liknande omkostnader i projektet ska i första hand täckas av egna forskningsanslag, eller på annat sätt inom respektive klinik. För handledare på HV/MV kan efter diskussion med prefekt/enhetschef vid den institution där handledaren är anställd, ersättning utgå för mindre utlägg i projektet.

Projekt utomlands

Vid projekt utomlands måste lokal handledare finnas men också en handledare i Sverige. Ersättning betalas ut till den senare enligt ovan. Av administrativa skäl kan vi inte ersätta handledare utan svenskt bankkonto.

Vilka juridiska och etiska aspekter måste jag tänka på i relation till studentens projekt?

Vi ser gärna projekt som utgår från patientuppgifter (journaler, intervjuer m m). Användande av patientuppgifter kan ske antingen som ett kvalitetsprojekt eller som ett forskningsprojekt. Då patientuppgifter är integritetskänsliga, finns ett speciellt regelverk som måste följas.

Vad gäller etiska aspekter och etisk prövning, se länkar nedan.

Studenten som behöver få inlogg i KOLL registreras i systemet, sedan måste varje enhet lägga på behörighet. 

 För er som vill läsa mer om etik och forskning rekommenderas https://codex.uu.se/

Stipendium

Erasmus+praktikstipendium är mer än bara ett praktikstipendium. Med stipendiet får du möjlighet att göra VFU, exjobb eller datainsamling till din uppsats i ett europeiskt land (ej Schweiz) under din utbildning.

Minor Field Sudies, MFS, är ett SIDA-finansierat stipendium. Det ger dig möjlighet att åka till ett utvecklingsland för att göra en fältstudie, det vill säga samla in material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden omfattar 8-10 veckor.

Försäkring

Här kan du läsa om försäkring och vad som gäller. Det är viktigt att se över försäkringsvilljkoren och du får själv ta ställning till om du vill komplettera med en privat försäkring. 

Innan du åker behöver din handledare utomlands samt kursansvarig skriva under en överenkommelse, som laddas ner här. Mejla den sedan ifylld till This is an email address. Innna du åker behöver du hämta Medical Insurance Card (MIC-kort) vid studentexpeditionen vid Campus USÖ.

Studiemedel

Här kan du läsa med om studiemedel i samband med utlandsstudier.

Delta i obligatoriska moment när du befinner dig utomlands

Du har möjlighet att delta i seminarium I, II och III digitalt, kontakta en kursare som hjälper till att med det tekniska och informera din seminariehandledare vem som kommer hjälpa dig att vara med digitalt.

Visum och vaccinationer

Se över i god tid om du behöver söka visum eller vaccinera dig inför din utlandsvistelse.

Kursens uppbyggnad

Kursen är uppdelad på två terminer och startar de två sista veckorna på termin 5 och slutförs sedan de åtta sista veckorna på termin 6. I kursen ingår teoretiska moment och ett projektarbete. I de teoretiska momenten ingår basala kunskaper i vetenskapligt arbete exempelvis forskningsdesign, biostatistik, forskningsetik, att skriva vetenskapligt samt litteratursökning.

Under projektarbetet får studenterna möjlighet till fördjupning och breddning inom områden som de är speciellt intresserade av. Genom projektarbetet får studenterna träning i att söka, kritiskt granska och sammanställa medicinsk och vetenskaplig information från olika källor samt i relevanta fall genom journalgenomgång, registerstudie och/eller experimentellt arbete.

Studenterna ska i samråd med handledare formulera en frågeställning och med utgångspunkt från denna skriva en projektplan samt utföra ett experimentellt eller kliniskt projekt, alternativt en litteraturstudie och presentera detta i form av en vetenskaplig uppsats.

Seminariegrupphandledare

I kursen ingår, för studenterna, tre obligatoriska seminarier som leds av seminariegrupphandledare (SGH). SGH är disputerade inom olika områden och vana att handleda och granska vetenskapliga arbeten
I seminarium 1 behandlas projektets bakgrund, frågeställning och val av metod. Studenterna redovisar sina projektplaner och får möjlighet att diskutera upplägget med både andra studenter och SGH.

Seminarium 2 behandlar resultat och här ska studenten redovisa sina egna data alternativt hur man har tänkt sig att redovisa sina data. Olika sätt att redovisa resultat diskuteras och studenterna ska ha förberett några bilder på hur man har tänkt sig sin egen resultatredovisning.

Seminarium 3 handlar om hur man presenterar sitt projekt. Även här ska studenterna förbereda några bilder för att schematiskt visa hur de har tänkt redovisa sina projekt.

Under hela kursens gång är SGH ett extra vetenskapligt stöd för studenterna. Det är också SGH som granskar de färdiga uppsatserna samt leder examinationen.

Examination

Examinationen på kursen omfattar, förutom den skriftliga rapporten, muntlig presentation och försvar av projektet samt opponering på en annan students uppsats.

Den skriftliga rapporten ska lämnas in en vecka innan examinationstillfället. På examinationsdagen presenterar studenten projektet muntligt och svarar på frågor från annan student och SGH. Förutom de examinationstillfället i slutet på varje termin, erbjuds omexaminationstillfällen, vanligtvis i slutet av februari och augusti. Vi ser gärna att projekthandledaren är med på examinationen.

Du kan läsa mer i studiehandledningen för aktuell kurstillfälle.

De vanligaste problemen för handledare och studenter

De allra flesta projekt löper på väldigt bra och ger upphov till mycket bra uppsatser med kunskapsöverföring till respektive klinisk verksamhet, men ibland uppstår svårigheter.

Projektets omfattning är för stor

Studenterna har åtta veckor på termin 6 för att genomföra sitt projekt, en av dessa veckor går bort för examinationen. Det är viktigt att projektet inte blir alltför omfattande, vilket kan var svårt. Förslagsvis ska datainsamlingen ta 4-5 veckor för att det ska finnas tid kvar för att analysera data och skriva ihop rapporten.

Projektets frågeställning är för ospecifik

En specifik frågeställning är av högsta betydelse för att projektet ska gå att genomföra.

Metodikproblem med systematiska litteraturgenomgångar

Vi ser gärna att projektarbetet utförs som en systematisk litteraturstudie men det är viktigt att både handledare och student har koll på metodiken. Därför erbjuds ett extra seminarium under introduktionsveckorna på termin 5 kring metodiken där både handledare och student uppmanas att delta.

Problem med att skriva vetenskapligt

Om studenten har svårt att uttrycka sig vetenskapligt i text, finns det stöd att få via universitetet. Det är inte meningen att handledaren ska skriva om texten, men ge gärna förslag på hur man uttrycker sig, för att studenten ska lära sig.

Handledaruppdraget

Handledaren åtar sig att handleda studenten i utbyte mot en ersättning motsvarande 30 timmars arbete enligt gällande ORU:s arvodesersättning. Ersättningen kommer att betalas ut till den institution eller klinik där arbetet utförs. Handledaren är under kurstiden ansvarig för att projektet genomförs praktiskt och skall vara anträffbar och stötta studenten. Kommunikation utanför handledning uppmuntras med seminariegrupphandledare under projektet.

Litteraturstöd Termin 10 D-uppsats

Nyrén O, Garwicz M, Nilsson K, Shoshan M, (Red.) Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen. Liber 2018. ISBN 978-91-47-11400-9

Emma Hansson & Carolin Freccero Att skriva medicinsk vetenskap 2012  Studentlitteratur ISBN 978-91-44-07319-4

Sundström Lind Handbok i Biomedicinsk forskning Liber 2015 ISBN978-91-47-11399-6

Ludvigsson J, Att börja forska inom medicin, bio- och vårdvetenskap 2015 Studentlitteratur ISBN 978-91-44-09736-7

Ekman Lindahl Nordin. Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården  2015 KI University press  ISBN 978-91-85565-74-0  ALT 978-91-85565-75-7 (e-bok)

Nilsen P.Implementering av evidensbaserad praktik 2014 Gleerups ISBN 978-91-40-68447-9

Nordenström Evidensbaserad medicin 2007  KI University press ISBN 978-91-85565-12-2

SBU Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. 2013 ISBN 978-91-85413-55-3

Hermerén God forskningssed Vetenskapsrådet 1:2011 ISBN 978-91-7307-189-5

Peat, J., Elliott, E., Baur, L., & Keena, V. (2002). Scientific Writing : Easy When You Know How. London, GBR: BMJ Publishing Group, 2002. 320 pages. Can be retrieved from:
http://site.ebrary.com/lib/universitetsbiblioteket/Doc?id=10033055&ppg=15