Institutionen för medicinska vetenskaper

Självständigt arbete vid läkarprogrammet

Välkommen som handledare eller student till denna hemsida! Här väljer du som student ett studentprojekt och som handledare kan du få information om handledaruppdraget och anmäla nya projekt.

Handledare för projekt under självständigt arbete termin 6 skall minst ha en högre akademisk nivå än den student som handleds, men bör ha avlagt doktorsexamen (om handledaren inte har avlagt doktorsexamen bör man ha en biträdande handledare med doktorsexamen). Handledare för projekt under självständigt arbete termin 10 skall ha avlagt doktorsexamen eller bedöms ha motsvarande vetenskaplig kompetens. En student kan ha flera handledare varav en av dem måste uppfylla de formella kompetenskraven.

Ekonomisk ersättningen utgår endast till handledare anställd vid ORU, region Örebro län, region Dalarna eller region Värmland enligt av prefekten fastställd tariff. Vid flera handledare som är anställda enligt ovan så delas handledarersättningen dem emellan om inget annat önskas, men då måste detta meddelas till kursadministratör Camilla Verdugo.

En handledare kan maximalt handleda 2 projekt under termin 6 och 2 projekt på termin 10 under en och samma termin.

Läkarprogrammet välkomnar självständiga arbeten som genomförs vid andra nationella och internationella lärosäten eller verksamheter. Vid projekt av detta slag skall det finnas handledare vid aktuellt lärosäte/verksamhet som uppfyller formella kompetenskraven enligt ovan. För projekt som genomförs internationellt skall även lokal handledare finnas som är anställd vid ORU, region Örebro län, region Dalarna eller region Värmland. Det är den interna handledaren som får handledarersättningen. Projekten ska uppfylla samma krav som projekt genomförda vid ORU och samverkande regioner och examineras i enlighet med gällande kursplan. Ingen ekonomisk ersättning utgår till handledare med anställning utanför ORU, utanför samverkande regioner eller verksamhet utan särskilt avtal med ORU.

”Handledare för kurserna självständigt arbete vid läkarpogrammet”.

Handledaruppdraget innebär att du ska introducera en hypotes och presentera lämplig uppstartslitteratur för studenten. Det är viktigt att vara medveten om att studenten har en begränsad tid till att utföra arbetet och projektets omfattning bör vara anpassad till tidsramen.
Som handledare ska du guida studenten i utformningen av frågeställning, metodval, utförande av metod samt dataanalys. Du ska läsa manuskriptet under projektets olika faser och får gärna närvara på examinationen. Planera handledningen tillsammans med studenten och boka in nästa handledningstillfälle vid varje träff.

Återkoppling till verksamheten: Många av våra uppsatser kommer fram till viktiga och intressanta slutsatser och vi ser därför gärna att studenterna får möjlighet att presentera sina projekt i den verksamhet de är utförda. Detta gäller särskilt om projektet görs som en så kallad projektbaserad kvalitetsuppföljning av verksamheten.

Kontaktuppgifter kursledningen:

Termin 6: This is an email address och This is an email address 

Termin 10: This is an email addressThis is an email address och This is an email address

Ersättning på termin 6 är 20 timmars arbetstid/uppsats och på termin 10 är 30 timmars arbetstid/uppsats enligt gällande ORU:s arvodeersättning

Handledare utanför Örebro universitet, Region Örebro län, Region Dalarna och Region Värmland

Från och med 4 april 2023 utgår ingen ersättning till handledare med anställning utanför ORU, samverkande regioner eller verksamhet med särskilt avtal med ORU.

Anställda inom RÖL 

Ersättningen betalas ut till respektive klinik enligt avtalat timarvode. Utbetalning sker inte direkt till enskilda personer.

Anställda på MV och HV, Örebro universitet

Handledning ersätts med timmar som räknas av i undervisningsuppdraget. Ingen personlig ersättning utbetalas.

Anställda inom Region Dalarna och Region Värmland 

Ekonomisk ersättning utgår till handledare anställda vid region Dalarna och Värmland. Se information om fakturering inklusive timarvodering nedan. 

Fakturabelopp kan ej överstiga avtalad timersättning. Från och med vårterminen 2022 accepterar vi inte OH påslag på handledarersättningen.

Se länkar nedan vilken timarvodering som gäller:

Gäller från och med höstterminen 2022

Gäller från 2024-01-01, gäller inte undervisning från höstterminen 2023

Ekonomiinformation:

Skicka e-faktura till Örebro universitet

Ange 32CVO som referenskod på fakturan.

Omkostnader i projektet

Reagenskostnader eller liknande omkostnader i projektet ska i första hand täckas av egna forskningsanslag, eller på annat sätt inom respektive klinik. För handledare på HV/MV kan efter diskussion med prefekt/enhetschef vid den institution där handledaren är anställd, ersättning utgå för mindre utlägg i projektet.

Projekt utomlands

Vid projekt utomlands måste lokal handledare finnas men också en handledare i Sverige. Ersättning betalas ut till den senare enligt ovan. Av administrativa skäl kan vi inte ersätta handledare utan svenskt bankkonto.

Kontaktuppgifter kursledningen:

Termin 6: This is an email address och This is an email address 

Termin 10: This is an email addressThis is an email address och This is an email address

Vilka juridiska och etiska aspekter måste jag tänka på i relation till studentens projekt?

Vi ser gärna projekt som utgår från patientuppgifter (journaler, intervjuer m m). Användande av patientuppgifter kan ske antingen som ett kvalitetsprojekt eller som ett forskningsprojekt. Då patientuppgifter är integritetskänsliga, finns ett speciellt regelverk som måste följas.

Vad gäller etiska aspekter och etisk prövning, se länkar nedan.

Studenten som behöver få inlogg i KOLL registreras i systemet, sedan måste varje enhet lägga på behörighet. 

 För er som vill läsa mer om etik och forskning rekommenderas https://codex.uu.se/

Stipendium

Erasmus+praktikstipendium är mer än bara ett praktikstipendium. Med stipendiet får du möjlighet att göra VFU, exjobb eller datainsamling till din uppsats i ett europeiskt land under din utbildning.

Försäkring

Här kan du läsa om försäkring och vad som gäller. Det är viktigt att se över försäkringsvilljkoren och du får själv ta ställning till om du vill komplettera med en privat försäkring. 

Innan du åker behöver din handledare  som du har utomlands samt ansvarig vid Örebro universitet skriva under en blankett (Agreement). Kontakta This is an email address så får du blanketten via mejl. När din handledare som du har utomlands har skrivet under blanketten mejlar du den till This is an email address . Innan du åker behöver du hämta ditt Insurance certificate vid adminstrativa enheten, campus USÖ. 

Studiemedel

Här kan du läsa med om studiemedel i samband med utlandsstudier.

Delta i seminarium I, II och III när du befinner dig utomlands

Du har möjlighet att delta i seminarium I, II och III digitalt. Vi har en seminariegrupp som träffas digitalt som du kommer att tillhöra.

Visum och vaccinationer

Se över i god tid om du behöver söka visum eller vaccinera dig inför din utlandsvistelse. Du kan behöva ett digitalt försäkringsintyg när du säker visum. Kontakta This is an email address och  och bifoga ett underlag där det framgår när terminen börjar och slutar och även under vilken tid eventuellt introduktionsprogram pågår, om det erbjuds ett sådant. Underlaget kan vara utskrift från universitets hemsida, antagningsbesked från värduniversitetet, faktablad eller annat som visar terminstiderna.

Försäkringen gäller under studentens resa mellan Sverige och studielandet, under hela utbildningstiden samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut. Om hen ska på semester efter sina studier behöver hen se över om hen måste teckna en egen försäkring hos sitt privata försäkringsbolag.

Alla uppsatser ska arkiveras i DiVA. Studenten fyller i ett medgivandeforumulär och väljer mellan tre olika alternativ.

Alternativ 1: Jag vill publicera min uppsats

Innebär att uppsatsen i sin helhet blir synlig i DiVA. Uppsatsen kommer att kunna hittas och läsas vid en sökning i Google eller Google Scholar. Uppsatsen kommer att bli synlig och läsbar i tjänster som samlar uppgifter om uppsatser såsom Uppsök och Uppsatser.se.

Om studenten vill publicera sin uppsats i DiVA kommer handledaren bli kontaktad för att ge sitt medgivande. Om handledaren inte vill publicera uppsatsen kommer uppsatsen enbart arikveras i DIVA (alternativ 2 eller 3).

Alternativ 2: Jag vill publicera information om uppsatsen

Innebär att uppsatsförfattarnas-, handledarens och examinatorns namn, uppsatsens titel, år och termin, nationell ämneskategori och ämne, institutionstillhörighet och examen visas i DiVA. Uppgifterna om uppsatsen kommer att kunna hittas och läsas vid en sökning i Google eller Google Scholar. Uppgifterna om uppsatsen kommer att bli synlig och läsbar i tjänster som samlar uppgifter om uppsatser såsom Uppsök och Uppsatser.se.

Alternativ 3: Jag vill ha min uppsats dold.

Innebär att uppsatsen enbart arkiveras och visas ej. Notera dock att din uppsats kan komma att begäras ut som en allmän handling.

Här kan du läsa mer de olika alternativen samt länk till medgivandeformuläret. Mer information om DiVA hittar du här.

Kursens uppbyggnad

Från och med vårterminen 2024 börjar kursen terminsvecka 11 under termin 6 och är tio sammanhängande veckor. I kursen ingår teoretiska moment och ett projektarbete. I de teoretiska momenten ingår basala kunskaper i vetenskapligt arbete exempelvis forskningsdesign, biostatistik, forskningsetik, att skriva vetenskapligt samt litteratursökning.

Under projektarbetet får studenterna möjlighet till fördjupning och breddning inom områden som de är speciellt intresserade av. Genom projektarbetet får studenterna träning i att söka, kritiskt granska och sammanställa medicinsk och vetenskaplig information från olika källor samt i relevanta fall genom journalgenomgång, registerstudie och/eller experimentellt arbete.

Studenterna ska i samråd med handledare formulera en frågeställning och med utgångspunkt från denna skriva en projektplan samt utföra ett experimentellt eller kliniskt projekt, alternativt en litteraturstudie och presentera detta i form av en vetenskaplig uppsats.

Från kurstillfälle VT22/HT22 gäller följande förändringar:

  • Självständigt arbete skrivs i par om två personer. Om särskilda skäl föreligger kan examinator besluta om att studenter får skriva enskilt.
  • Uppsatsen kan precis som tidigare utgöras av en litteraturstudie, men sökning av litteratur och sammanställning av litteraturen måste göras med en systematisk metod (dvs en systematisk litteraturstudie).
  • En handledare kan maximalt handleda två projekt under termin 6 och två projekt på termin 10 under en och samma termin.

Seminariegrupphandledare

I kursen ingår, för studenterna, tre obligatoriska seminarier som leds av seminariegrupphandledare. Seminariegrupphandledaren är disputerade inom olika områden och vana att handleda och granska vetenskapliga arbeten

I seminarium 1 behandlas projektets bakgrund, frågeställning och val av metod. Studenterna redovisar sina projektplaner och får möjlighet att diskutera upplägget med både andra studenter och seminariegrupphandledaren.

Seminarium 2 behandlar resultat och här ska studenten redovisa sina egna data alternativt hur man har tänkt sig att redovisa sina data. Olika sätt att redovisa resultat diskuteras och studenterna ska ha förberett några bilder på hur man har tänkt sig sin egen resultatredovisning.

Seminarium 3 handlar om hur man presenterar sitt projekt. Även här ska studenterna förbereda några bilder för att schematiskt visa hur de har tänkt redovisa sina projekt.

Under hela kursens gång är seminariegrupphandledaren ett extra vetenskapligt stöd för studenterna. Det är också seminariegrupphandledaren som granskar de färdiga uppsatserna samt leder examinationen.

 

Examination

Examinationen på kursen omfattar, förutom den skriftliga rapporten, muntlig presentation och försvar av projektet samt opponering på en annan students uppsats.

Den skriftliga rapporten ska lämnas in en vecka innan examinationstillfället. På examinationsdagen presenterar studenten projektet muntligt och svarar på frågor från annan student och seminariehandledare. Förutom det examinationstillfället i slutet på varje termin, erbjuds omexaminationstillfällen, vanligtvis i slutet av februari och augusti. Vi ser gärna att projekthandledaren är med på examinationen.

Du kan läsa mer i studiehandledningen för aktuell kurstillfälle.

De vanligaste problemen för handledare och studenter

De allra flesta projekt löper på väldigt bra och ger upphov till mycket bra uppsatser med kunskapsöverföring till respektive klinisk verksamhet, men ibland uppstår svårigheter.

Projektets omfattning är för stor

Studenterna har åtta veckor på termin 6 för att genomföra sitt projekt, en av dessa veckor går bort för examinationen. Det är viktigt att projektet inte blir alltför omfattande, vilket kan var svårt. Förslagsvis ska datainsamlingen ta 4-5 veckor för att det ska finnas tid kvar för att analysera data och skriva ihop rapporten.

Projektets frågeställning är för ospecifik

En specifik frågeställning är av högsta betydelse för att projektet ska gå att genomföra.

Metodikproblem med systematiska litteraturgenomgångar

Vi ser gärna att projektarbetet utförs som en systematisk litteraturstudie men det är viktigt att både handledare och student har koll på metodiken. Därför erbjuds ett extra seminarium under introduktionsveckorna på termin 5 kring metodiken där både handledare och student uppmanas att delta.

Problem med att skriva vetenskapligt

Om studenten har svårt att uttrycka sig vetenskapligt i text, finns det stöd att få via universitetet. Det är inte meningen att handledaren ska skriva om texten, men ge gärna förslag på hur man uttrycker sig, för att studenten ska lära sig.