Institutionen för naturvetenskap och teknik

Forskningsseminarier i Matematikdidaktik

Kontakta Andreas Eckert om du har frågor om denna seminarieserie.

Seminarieserien i matematikdidaktik är öppen för alla, ingen anmälan krävs om det inte anges i respektive beskrivning. Vi försöker att erbjuda ett blandat innehåll, med interna och externa presentatörer, som kan intressera yrkesverksamma, forskare och studenter som jobbar med matematikundervisning på något sätt. Det vanligaste upplägget är presentation halva tiden och diskussion/frågor andra halvan med start 13.15 på fredagar. Om du skulle vilja presentera något, eller har ett tips på någon att bjuda in, kontakta gärna Andreas Eckert. Välkomna!

2022


Talare: Kollegial diskussion

Datum: Fredag 9:e December kl 13.15

Plats: Knistad Herrgård och zoom (länk)

Titel/innehåll: Textseminarium

Beskrivning: Seminariet hålls på formen av responsseminarier i anslutning till ett skrivarinternat. Vill man anmäla en text utan att vara med vid skrivarinternatet går det också bra. I så fall skickas texterna till Andreas Eckert senast måndag kl. 12 samma vecka. Diskussionsfrågor skickas då av läsare senast fredag morgon till författarna.


Talare: Anette Bagger

Datum: Fredag 28:e oktober kl 13.15

Plats: T141 och zoom (länk)

Titel/innehåll: Kunskapsbedömning i matematik – som kunskapsproduktion och ett professionsetiskt ansvar

Beskrivning: Under seminariet kommer jag att ge en inblick i min forskning de senaste åren och som rör kunskapsbedömning, företrädelsevis nationellt reglerad sådan i grundskolan. Frågor om vad bedömning gör mer än att utvärdera kunskap, matematikämnets specifika roll   i sammanhanget och fokus på processer av in(ex)kludering är i fokus.

Vi kommer därefter att undersöka och diskutera etiska dilemman i bedömningssituationer utifrån ett par case som jag skrivit fram.


Talare: Anna Sjödahl

Datum: Måndag 3:e Oktober kl 13.15

Plats: T207 och zoom (länk)

Titel/innehåll: Young students computational thinking - 50% Seminarium

Beskrivning: Anna har sitt 50%-seminarium i avhandlingsprojektet Young students computational thinking. Läsare är Cecilia Kilhamn från NCM vid Göteborgs universitet.


Talare: Kollegial diskussion

Datum: Fredag 29:e April kl 13.15

Plats: T141 och zoom (länk)

Titel/innehåll: Forskningsetik i matematikdidaktik

Beskrivning: Aktuella fall och skarpare tolkningar av etiklagen gör att forskargruppen behöver uppdatera sitt sätt att tänka och jobba med etikfrågor. Seminariet är ett första möte i det arbetet. Inför mötet tar deltagarna del av utskickat material.


Talare: Abdel Seidouvy, Anna Teledahl, Anna Sjödahl och Andreas Eckert

Datum: Fredag 18:e Mars kl 13.15

Plats: T133 och zoom (länk)

Titel/innehåll: Sammanfattningar från Cerme12 TWG

Beskrivning: Presentationer av de mest centrala diskussionerna och trenderna inom olika arbetsgrupper vi den matematikdidaktiska konferensen CERME12


Talare: Kollegial diskussion

Datum: Fredag 18:e Februari kl 13.15

Plats: T141 och zoom (länk)

Titel/innehåll: Textseminarium

Beskrivning: Öppet att skicka in texter för granskning och diskussion senast måndag kl. 12 samma vecka.  Seminariet hålls på formen av responsseminarier där diskussionsfrågor skickas i förväg till författarna av de som läst, och som sedan väljs ut och diskuteras vid seminariet. Diskussionsfrågor skickas senast fredag morgon.


Talare: Kollegial diskussion

Datum: Fredag 14:e Januari kl 13.15

Titel/innehåll: Biennalen

Plats: Zoom (länk)

Beskrivning: Öppen diskussion om teman för Biennalen 2024

 

2021
Innehåll: Frida Harvey lägger fram sin Licentiatavhandling

Läsare: Inger Eriksson

Datum: Måndag 13:e December kl 13.15 i T141 eller zoom - Länk till zoom

Titel: Kollegialt lärande i matematik-ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.


Talare: Kollegial diskussion

Datum: Fredag 3:e December kl 13.00

Titel/innehåll: STEAM

Abstract: Vad betyder STEAM education research? Och vad skulle det kunna innebära vid Örebro universitet? Det är frågor vi diskuterar vid fredagens gemensamma seminarium med Matematikens, naturvetenskapens och teknikens didaktik.


Talare: Öppet

Datum: Fredag 26:e November kl 13.15 via Zoom - Länk till Zoom

Titel/innehåll: Textseminarium CERME 12

Abstract: Öppet att skicka in texter för granskning och diskussion. Anmäl till Andreas Eckert om du är intresserad att ha med en text. Seminariet kommer hållas på formen av responsseminarier där diskussionsfrågor skickas i förväg till författarna av de som läst, och som sedan väljs ut och diskuteras vid seminariet.


Talare: Miguel Perez

Datum: Fredag 29:e Oktober kl 13.15 via Zoom - Länk till Zoom

Titel/innehåll: Design research

Abstract: Design research är en av många svar på praktiknära forskning. Under seminariet diskuteras metoden och typer av resultat utifrån exempel och tolkningar i Miguel Perez forskning vid linnéuniversitetet.


Talare: Frida Harvey och Andreas Bergwall

Datum: Fredag 1:a Oktober kl 13.15 via Zoom - Länk till Zoom

Titel/innehåll: CHAT i praktiken

Abstract: Vi delar med oss av hur vi använt, eller tänkt använda CHAT i studier och artiklar. Det finns många frågetecken som vi brottats med var och en på sitt håll och seminariet är ett sätt att bredda vår kollegiala kompetens. Alla deltagare som använt CHAT bör vara förberedda på att dela med sig av erfarenheter och exempel.

Inför seminaret skickar man en diskussionsfråga till andreas.eckert@oru.se Det kan t.ex. vara frågor man har kring hur andra använt och tolkat CHAT eller en idé man själv har om användningsområde i en kommande studie.


Talare: Öppet

Datum: Fredag 3:e September kl 13.15 via Zoom

Titel/innehåll: Textseminarium CERME 12

Abstract: Öppet att skicka in texter för granskning och diskussion. Anmäl till Andreas Eckert om du är intresserad att ha med en text. Seminariet kommer hållas på formen av responsseminarier där diskussionsfrågor skickas i förväg till författarna av de som läst, och som sedan väljs ut och diskuteras vid seminariet.


Talare: Lotta Wedman

Datum: Fredag 28:e Maj kl 13.15 via Zoom - Länk till Zoom

Titel/innehåll: En begreppsanalys av begreppet begrepp

Abstract: Lotta Wedman presenterar sin avhandling som är en teoretisk metastudie inom det matematikdidaktiska fältet. Presentationen kommer att utgå från frågan ’Varför behövs mer teoretisk forskning inom utbildningsvetenskap?’ och innehåller sedan en redogörelse för metodval och resultat. Diskussionen kommer bland annat att handla om konsekvenserna av det som har framkommit i studien.

Den som önskar ta del av avhandlingen i bokform kan kontakta Lotta vi epost. Digitalt finns den på följande länk till avhandlingen.


Talare: Öppet

Datum: Fredag 23:e April kl 13.15 via Zoom - Länk till Zoom

Titel/innehåll: Textseminarium

Abstract: Öppet att skicka in texter för granskning och diskussion. Anmäl till Andreas Eckert om du är intresserad att ha med en text. Seminariet kommer hållas på formen av responsseminarier där diskussionsfrågor skickas i förväg till författarna av de som läst, och som sedan väljs ut och diskuteras vid seminariet.


Talare: Öppet

Datum: Fredag 19:e Mars kl 13.15 via Zoom - Länk till Zoom

Titel/innehåll: Textseminarium

Abstract: Öppet att skicka in texter för granskning och diskussion. Anmäl till Andreas Eckert om du är intresserad att ha med en text. Seminariet kommer hållas på formen av responsseminarier där diskussionsfrågor skickas i förväg till författarna av de som läst, och som sedan väljs ut och diskuteras vid seminariet.


Talare: Anna Sjödahl

Datum: Fredag 19:e Februari kl 13.15 via Zoom - Länk till Zoom

Titel/innehåll: 10%-seminarium

Abstract: Anna presenterar arbetet så här långt samt sin projektplan för avhandlingsprojektet. Annas avhandlingsprojekt är inriktat mot programmering i matematikundervisningen för F-3, att utveckla datalogiskt tänkande genom att konstruera instruktioner i visuella programmeringsmiljöer.


Talare: Peter Markkanen

Datum: Torsdag 18:e Februari kl 13.15 i Hörsal L2 och via Zoom.

Titel/innehåll: Försvar av avhandlingen Representationer, visualisering och resonemang i geometri - Praktiknära studier om undervisning i digitala lärmiljöer 

Abstract: I denna avhandling presenteras forskning vars mål var att erhålla djupare förståelse för hur undervisning i digitala miljöer kan utformas så att elever ges möjlighet att utveckla kunskap i geometri. Avhandlingen består av två delstudier, i den första följde forskaren under fem veckor en lärares undervisning i en klass i årskurs 9 och studerade de didak- tiska strategier som läraren använder sig av för att skapa representationer av det matematiska innehållet. Studie 2 bygger på utbildningsvetenskaplig designforskning där forskaren tillsammans med två lärare designande undervisning i årskurs 8 och 9. I Studie 2 flyttades fokus mot hur undervisning i digitala miljöer kan designas så att elever erbjuds att utveckla sin förståelse för och sina sätt att tolka figurer. Delstudie 2 resulterade i fem designprinciper vilka kan verka som vägledning för hur undervisning i digitala miljöer kan utformas. Studie 1 och Studie 2 visar därmed tillsammans att utnyttjande av digitala verktyg i undervisningen ger läraren dels, fler didaktiska variabler att arbeta med vid skapande av lektioner och dels erbjuds läraren fler verktyg att utifrån de behov som uppstår i undervisningen belysa sådant som en del elever kan ha svårt att få syn på och erfara. Vidare visar resultatet att med digitala verktyg kan miljöer skapas som stimulerar elevers sätt att undersöka och testa samt resonera om geometriska figurer och deras egenskaper, vilket ses vara viktiga förutsättningar för att utveckla goda kunskaper inom området.


Talare: Andreas Bergwall och Elisabet Mellroth

Datum: Planeras om längre fram VT21 

Titel/innehåll: CHAT

Abstract: tbd

Talare: Kristina Juter

Datum: Fredag 4:e december kl 13.15 via Zoom - https://oru-se.zoom.us/j/64190035495

Titel/innehåll: Generella vs specifika representationer kopplade till oändlighetsbegreppet

Abstract: Jag har undersökt studenters och lärares begreppsbilder i matematik i flera olika studier. Begreppen är relaterade till oändlighet på olika vis, som till exempel gränsvärden, division med noll och den reella tallinjen. I materialet förekommer framför allt konflikter mellan generella och specifika kontexter men också mellan olika specifika representationer, vilka i sin tur ofta leder till konflikter med matematikens regler. Jag kommer vid seminariet även att diskutera resultatens implikationer för matematikundervisning.Talare: Andreas Eckert

Datum: Fredag 23:e oktober kl 13.15 via Zoom - https://oru-se.zoom.us/j/66483349468

Titel/innehåll: Textseminarium konferens

Abstract: Textseminarium med focus på konferensbidrag till Norma 2021 i Oslo. Deadline för texter är 18/10, texterna skickas till andreas.eckert@oru.se och distribueras sedan till kollegiet. Alla som skickar in en text blir tilldelad en text de har ansvar för att formulera 2 diskussionsfrågor som kan inleda samtalet för den texten.

Norma 2021 Oslo (deadline 20 nov)
PME 2021 Kohn Kaen (deadline gått ut)
CERME 2022 Bolzano
ICME 2021 Shanghai (deadline gått ut?)
MERGA 2021 Singapore (deadline gått ut?)

Anmälan: andreas.eckert@oru.se (inte bindande, men man får då texterna skickade till sig)Talare: Anna Sjödahl + Anna Teledahl

Datum: Fredag 25:e september kl 13.15 via Zoom - https://oru-se.zoom.us/j/66016654895

Titel/innehåll: Sagor som utgångspunkt för programmering i F-3 + WiP-seminarium

Abstract: Anna presenterar sin fältstudie och arbete med kursen Att undervisa programmering.

Abstract: Vi diskuterar och ger feedback på Anna Teledahls artikel-utkast om att utveckla principer för lärares interaktion med elever i samband med problemlösning där målet är att eleven ska föra egna kreativa resonemang snarare än lotsas eller delges en procedur och fokuserar på avgränsningar och vad som måste vara med i texten.

Anmälan: andreas.eckert@oru.se (inte bindande, men man får då texten skickad till sig)Talare: Peter Markkanen, Örebro Universitet, Iben Christiansen (Läsare), Stockholm Universitet

Datum: Torsdag 20:e augusti kl 10.00 via Zoom

Titel/innehåll: 90% seminarium för Peter Markkanens avhandlingsprojekt

Abstract: Avhandlingens övergripande syfte är att erhålla djupare förståelse för hur undervisning i digitala miljöer kan utformas så att elever ges möjlighet att utveckla såväl geometrisk kunskap som medvetenhet om figurers betydelse vid arbete med geometriska uppgifter. Avhandlingen består av två delstudier som båda relaterar till ovanstående syfte. Delstudie 1 är en licentiatavhandling (Markkanen, 2014). Delstudie 2 är en designstudie som är en uppföljande studie av delstudie 1. I den första studien låg fokus på lärares strategier vid en geometriundervisning i en digital miljö, en studie vars resultat kan sägas ligga till grund för designen i delstudie 2. Under seminariet ligger fokus på delstudie 2 och helheten.


Talare: Projektgrupperna DigiMath och KLÖS

Datum: Fredag 24:e april kl 13.15 i T141

Titel/innehåll: Rapportering av forskningsprojekt.

Abstract: Representanter för två av miljöns forskningsprojekt presenterar resultat och det fortsatta arbetet i respektive projekt.Talare: Elisabeth Mellroth, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet

Datum: Fredag 20:e mars kl 13.15 i T217

Titel/innehåll: Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom

Abstract: Elisabeth presenterar resultat ur sitt avhandlingsarbete och potentiella nya inriktningar.

För mer info se https://tinyurl.com/v9t7y4t.Talare: Johan Häggström

Datum: Fredag 21:a februari kl 13.15 i T217

Titel/innehåll: Att förhålla sig till reviews

Abstract: Del i seminarieserien akademiskt skrivande. Johan leder en diskussion om att förhålla sig till granskares kommentarer till en inskickad artikel och review-processen i stort i egenskap av redaktör för NOMAD. Seminariet förutsätter läsning av kap 9. i Writing for academic journals.Talare: Per Nilsson

Datum: Fredag 24:e januari kl 13.15 i T1210

Titel/innehåll: Teoretisk inramning av forskningsartiklar

Abstract: Del i seminarieserien akademiskt skrivande. Vi diskuterar teoretisk inramning i forskningsartiklar i matematikdidaktik med utgångspunkt i JRME’s återkommande editorials om forskningsartiklar.  

Talare: Peter Markkanen, Örebro universitet

Datum: Fredag 20:e december kl 13.15 i T211

Titel/innehåll: Digitalt förstärkt geometriundervisning - Att designa uppgifter i en dynamisk geometrimiljö för att utveckla elevers sätta att avläsa figurer och kroppar.

Abstract: Peter presenterar relevanta matematikdidaktiska forskningsresultat inom geometri, med specialisering mot användning av digitala verktyg i undervisningen. Vidare sätts problematiseringen av denna forskningsdiskurs in i kontexten av Peters avhandlingsprojekt och fortsatta arbete. Presentationen är en del i en doktorandutbildning.


Talare: Lars Mouvitz

Datum: Fredag 29:e november kl 13.15 i T217

Titel/innehåll: Bildning vid högre utbildning.

Abstract: Matematiken är en viktig del av vårt kulturarv. Blir därför en självklar del i ett större bildningsperspektiv för att kunna klargöra historiken, ämnets natur och dess samspel med andra kulturyttringar i vårt samhälle.

Seminariet kommer att inledas med en föreläsning för att sedan följas upp av ett friare samtal med möjlighet till frågor och diskussion.


Talare: Per Nilsson, Örebro universitet

Datum: Fredag 22:e november kl 13.15 i T2249

Titel/innehåll: Posing significant research questions (läsning i förväg)

Abstract: Del i seminarieserien akademiskt skrivande. Förutsätter förberedelser i form av läsning. Mer information kommer.


Talare: Anders Tengstrand

Datum: Onsdag 30:e oktober kl 13.15 i T217

Titel/innehåll: Det oändligt stora och det oändligt lilla

Abstract: Det oändligt stora och det oändligt lilla har i alla tider utmanat matematiker.  Med hjälp av dessa begrepp har man skapat effektiva verktyg för att lösa problem inom matematiken och dess tillämpningar. Samtidigt har matematiker som använt sig av oändligt små och oändligt stora tal utsatts för kritik för otydlighet och brist på konkretion. Jag ska i min föreläsning belysa denna problematik med exempel från antiken fram till 1900-talet.


Talare: Gerd Brandell

Datum: Fredag 25:e oktober kl 13.15 i T217

Om talaren: Gerd Brandell har tidigare varit universitetslektor i matematik vid KTH, Luleå tekniska universitet och senast vid Lunds universitet och är numera pensionerad. Hon har bland annat utvecklat kurser i grundläggande matematik där otraditionella undervisningsformer använts med målet att öka studenternas motivation och deras förståelse för matematikens roll i tillämpningarna. 

Titel/innehåll: Samarbetslärande i praktiken

Abstract: Samarbetslärande (cooperative/collaborative learning) har en lång och framgångsrik historia i skolans utbildning i många länder. Vid högskolan uppstår gruppsamarbeten ofta spontant. Att låta studenterna lära varandra och lära sig av varandra i organiserad form har också visat sig vara värdefullt. Bland annat har strukturen för samarbetslärandet utvecklats på olika sätt för att passa högskolan. Mot en bakgrund av en beskrivning av grundläggande drag i samarbetslärandet diskuteras möjligheter att skapa ramar för ett samarbete som främjar lärandet. Konkreta exempel ges från kurser i matematik som utvecklats och drivits med lyckat resultat under många år och där undervisningen bygger på samarbetslärande. Vid seminariet diskuteras även deltagarnas erfarenheter av samarbetslärande och de utmaningar som man mött.  


Talare: Abdel Seidouvy, Örebro universitet

Datum: Fredag 27:e september kl 13.15 i Hörsal T

Titel/innehåll: Abdel Seidouvy försvarar avhandlingen "Exploring student collaboration during data generation in the statistics classroom: An inferentialist perspective". Opponent Dani Ben-Zvi, professor, University of Haifa, Israel

Abstract: This dissertation explores student collaboration during data generation in statistics. The first aim is to put the semantic theory of inferentialism to work and develop a theoretical lens for exploring student collaboration during data generation. The second is to use the previously developed inferentialist lens regarding collaboration to better understand data generation processes in the statistics classroom. Two studies were conducted in Swe- dish 5th and 7th grade classes. The first involved 7th-grade students collaboratively engaged in experimentation with paper helicopters and their flight durations. The second study involved 5th graders experimenting with paper frogs and their jump lengths. The analyses reveal that inferentialism is a meaningful perspective for exploring student collaboration. One salient theoretical contribution of this thesis is that the inferentialist concept of norms helps avoid the dichotomy between social and individual facets of collaboration and learning that have plagued research on collaboration. However, by using the inferentialism lens, the social and individual can be regarded in their intertwined and dynamic natures. The thesis also illustrates how the formulation of tasks, social conditions, and norms mutually condition students’ learning opportunities. It is also demonstrated that data generation processes can also involve conceptual learning opportunities. The results offer ideas concerning which classroom conditions and manners of formulating tasks may contribute to such conceptual learning opportunities. 


Datum: Fredag 13:e september kl 13.15 i T1210

Titel/innehåll: Madifpaper-seminarium – Inlämning 8.00 den 11/9 till andreas.eckert@oru.se om man vill ha med en text för diskussion