Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sonja Kovalevsky-priset 2022

Två kvinnliga studenter som sitter utomhus och samtalar vid biblioteket

På uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) delas det årligen ut ett till tre priser till projektarbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga elever.

Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850–1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1883–1891.

Prissumman uppgår till högst 6 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre projektarbeten. Priset delas ut i anslutning till Sonja Kovalevsky-dagarna 11–12 november 2022. Vinnande projektarbeten kommer att visas upp på Sonja Kovalevsky-dagarna. Priset delas ut av en jurygrupp bestående av tre personer och Juryns beslut kan inte överklagas. 

Både elever och lärare kan skicka in projektarbeten för bedömning av juryn. Det är viktigt att aktuella kontaktuppgifter till författaren/na finns med i ansökan, samt handledande lärares kontaktuppgifter. För att komma med i urvalet ska förslaget sändas in senast 9 september 2022 till Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna 2022 Naturvetenskap och teknik, Örebro universitet.

Om projektet enbart redovisats i elektronisk form bör en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig under tiden fram till prisutdelningen.

Varmt välkomna med bidrag!

Ett projektarbete måste uppfylla följande krav för att kunna komma ifråga:
Projektarbetet ska ha genomförts och godkänts under något av de två senaste läsåren innan Sonja Kovalevsky-dagarna. Projektarbetet ska ha en eller flera författare, samtliga kvinnliga. Juryn kommer i sin bedömning särskilt att beakta följande två kriterier:

1. Projektarbetet ska ha ett tydligt matematiskt innehåll. Som exempel på ett sådant arbete kan nämnas att lösa ett matematiskt problem, skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod, skriva om en känd matematikers liv och matematiska arbete, ge förslag till lösning av ett matematikdidaktiskt problem som behandlar förståelsen av något eller några matematiska begrepp, beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken, beskriva algoritmer från andra kulturer och/eller andra tidsepoker eller göra en interaktiv datoranimation som förtydligar ett matematiskt begrepp.

2. Projektarbetet ska vara så välskrivet, både vad gäller disposition och begriplighet, att det är möjligt att förevisa det under Sonja Kovalevsky-dagarna.