Information för dig som sökande och sakkunnig

På denna sida finner du som söker jobb på Örebro universitet information som stöd för din ansökan. Du som åtagit dig uppdrag som sakkunnig finner blanketter och viktig information för att kunna genomföra ditt uppdrag.

Fackliga företrädare

SACO-S
Helen Andersson
This is an email address
019-303000 (växeln)

SEKO
Lena Johansson
This is an email address
019-17 76 81

OFR/S
Martin Larsson
This is an email address
019-303000 (växeln)

Rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och med rätt förutsättningar är målet för varje rekrytering. Med mål och uppdrag i fokus vill vi med en effektiv rekrytering säkra att vi har en organisation som är kompetent för sitt uppdrag.

ReachMee

Vid Örebro universitet använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget ReachMee, vilket innebär att ansökningarna hanteras elektroniskt. Du som söker jobb på Örebro universitet laddar upp dina ansökningshandlingar i systemet. 

I respektive annons framgår vilka kvalifikationer och krav som efterfrågas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Vilka specifika regler, behörigheter och bedömningsgrunder som gäller för lärare och övriga akademiska anställningar, framgår i vår Anställningsordning och i respektive fakultetsnämnds riktlinjer.

Information om möjlighet till visselblåsning

Örebro universitet är som statlig myndighet skyldig att beakta sakliga grunder (opartiskhet, förtjänst och skicklighet) inför ett beslut om anställning. Alla sökande ska behandlas på samma sätt och med respekt. Ingen individ eller grupp ska exkluderas och det ska råda nolltolerans mot diskriminering.

Om du i en ansökningsprocess upplevt eller fått kännedom om ett missförhållande av allmänintresse, såsom jäv hos beslutsfattare, erbjudande om muta eller annat liknande förhållande kan du välja att rapportera detta via universitetets rapporteringskanal för missförhållanden. Läs mer om rapporteringskanalen här.

Observera att du inte ska överklaga ett anställningsbeslut via denna kanal, det gör du istället enligt den information som lämnas på vår digitala anslagstavla vid tillsättning.