Information för dig som sökande och sakkunnig

På denna sida finner du som söker jobb på Örebro universitet information som stöd för din ansökan. Du som åtagit dig uppdrag som sakkunnig finner blanketter och viktig information för att kunna genomföra ditt uppdrag.

Fackliga företrädare

SACO-S
Helen Andersson
This is an email address
019-303000 (växeln)

SEKO
Odd Johansson
This is an email address
019-303000 (växeln)

OFR/S
Martin Larsson
This is an email address
019-303000 (växeln)

Rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och med rätt förutsättningar är målet för varje rekrytering. Med mål och uppdrag i fokus vill vi med en effektiv rekrytering säkra att vi har en organisation som är kompetent för sitt uppdrag.

ReachMee

Vid Örebro universitet använder vi det webbaserade rekryteringsverktyget ReachMee, vilket innebär att ansökningarna hanteras elektroniskt. Du som söker jobb på Örebro universitet laddar upp dina ansökningshandlingar i systemet. 

I respektive annons framgår vilka kvalifikationer och krav som efterfrågas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Vilka specifika regler, behörigheter och bedömningsgrunder som gäller för lärare och övriga akademiska anställningar, framgår i vår Anställningsordning och i respektive fakultetsnämnds riktlinjer.

Här hittar du information om vilka ansökningshandlingar du ska bifoga samt dokument som stöd för din ansökan.

Stöd för meritsammanställning vid läraransökan

Vid Örebro universitet framgår i respektive annons vilka kvalifikationer och krav som efterfrågas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Vilka specifika regler, behörigheter och bedömningsgrunder som gäller för respektive lärarkategori, framgår i vår Anställningsordning och i respektive fakultetsnämnds riktlinjer. Som ett stöd vid läraransökan följer här en beskrivning av innehåll i redogörelse av samlade meriter.

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk portfölj
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Vetenskapliga publikationer
 • Examensbevis/betyg/intyg

Personligt brev
En kort motivering till din ansökan och sammanfattning av din kompetens kopplat till aktuell anställning och dess krav enligt profil/annons. (max en A4)

CV 
Redogörelse av personuppgifter, examina, anställningar och annan relevant formalia

 • Namn, Födelsedatum, Bostadsadress, telefon och mail
 • Examina, år och lärosäte i kronologisk ordning       
  Akademisk grundexamen, licentiat, doktorsexamen, andra examina, utnämning som oavlönad docent (relevanta intyg ska bifogas separat)
 • Nuvarande anställning
  Titel, arbetsplats, anställningstid och omfattning
  (ev. fördelning av arbetsuppgifter undervisning/forskning/klinik)
 • Tidigare anställningar i kronologisk ordning
 • Språkkunskaper
 • Referenser
  Ange namn, titel och kontaktuppgifter för tre vidtalade referenspersoner som kan lämna bedömning om vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet samt om samverkansförmåga.

Pedagogisk portfölj (enligt fastställd mall för Örebro universitet)
Se dokument nedan. 

Vetenskaplig portfölj
Beskriv din egen vetenskapliga verksamhet och dina forskningsresultat. Tidigare, pågående och planerade forskningsaktiviteter samt din roll i olika forskningssamarbeten. Redovisa erhållna medel med anslagsgivare, belopp, tidpunkt, egen roll i ansökan. Redovisa aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser. Ange vetenskapliga bedömningsuppdrag och andra vetenskapliga meriter samt handledningsuppdrag. Beskriv på vilket sätt du uppfyller universitetets samverkansuppgift som består av informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. T.ex. genom nätverk, populärvetenskapliga arbeten och samverkan med externa aktörer.

Konstnärlig portfölj
Beskriv ditt eget konstnärliga arbete och dina tidigare, pågående och planerade produktioner. Ange vilken betydelse ditt arbete har för ämnesområdet i fråga, både ur ett nationell och internationellt perspektiv. Redovisa för hur du har bidragit till att den konstnärliga processen och slutresultatet har fått en vidare spridning.

Publikationslista
En fullständig publikationslista. Ange vilka av publikationerna som åberopas i denna specifika ansökan och motivera kort urvalet.

Vetenskapliga publikationer
Det urval av publikationer (max 10) som åberopas som stöd för ansökan, bifogas som separata elektroniska filer.

Examensbevis, betyg och intyg
Separata elektroniska kopior på de relevanta intyg som styrker behörighet och krav i anställningen

Klinisk portfölj (när det efterfrågas)

 • Specialistkompetens
 • Kliniskt utvecklingsarbete
 • Klinisk utbildning/handledning
 • Regionalt/nationellt kvalitetsarbete
 • Nationella/internationella uppdrag

Handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan behandlas.

Observera! För att ansökan ska vara komplett ska dokumenten alltid bifogas innan sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan du inte göra några kompletteringar elektroniskt. Du får vid ett senare tillfälle en instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i din ansökan.

När du söker en doktorandanställning ska du alltid bifoga följande dokument: 

 • Curriculum Vitae (CV).
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis.
 • Examensarbete (självständigt arbete).
 • Blanketten Anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå.

Som stöd för din ansökan till studier på forskarnivå, se utdrag ur den lokala antagningsordningen.

Uppdraget som sakkunnig

Sakkunnigutlåtandet utgör en del av urvalsprocessen och ska hjälpa Örebro universitet att fatta rätt beslut i anställningsärendet. Sakkunnigas uppgift är att bereda anställningsärendet åt lärarförslagskommitteen och genom sin bedömning förse Örebro universitet med ett fullgott underlag för beslut om tillsättning/befordran.

Riktlinjer för behörighet och bedömningsgrunder samt anvisningar för utlåtandet för respektive fakultetsnämnd finner du i dokumenten längre ner. 

I rekryteringsverktyget ReachMee finner du kandidaternas samtliga ansökningshandlingar. Där finns också den anställningsprofil/annons som kandidaterna ska bedömas emot. 

Endast de vetenskapliga publikationer som inte har kunnat bifogas elektroniskt skickas till dig per post. Dessa återsändes på begäran till kandidaterna efter uppdraget.

Observera att Örebro universitets anställningsordning är uppdaterad och förtydligar den del som gäller kravet på den sökandes vetenskapliga skicklighet för universitetslektor. Enligt anställningsordningen ska den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Logga in i ReachMee

 

Till fakultetsnämnden för ekonomi, natur och teknik hör dessa institutioner:

Institutionen för naturvetenskap och teknik
Handelshögskolan
Restaurang- och hotellhögskolan

Till fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap hör dessa institutioner:

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
Musikhögskolan

Till fakultetsnämnden för medicin och hälsa hör dessa institutioner:

Institutionen för medicinsk vetenskap
Institutionen för hälsovetenskaper