För sökande till akademiska anställningar

Här hittar du information om vilka ansökningshandlingar du ska bifoga samt dokument som stöd för din ansökan.

Stöd för meritsammanställning vid läraransökan

Vid Örebro universitet framgår i respektive annons vilka kvalifikationer och krav som efterfrågas och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Vilka specifika regler, behörigheter och bedömningsgrunder som gäller för respektive lärarkategori, framgår i vår Anställningsordning och i respektive fakultetsnämnds riktlinjer. Som ett stöd vid läraransökan följer här en beskrivning av innehåll i redogörelse av samlade meriter.

 • Personligt brev
 • CV
 • Pedagogisk portfölj
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Vetenskapliga publikationer
 • Examensbevis/betyg/intyg

Personligt brev
En kort motivering till din ansökan och sammanfattning av din kompetens kopplat till aktuell anställning och dess krav enligt profil/annons. (max en A4)

CV 
Redogörelse av personuppgifter, examina, anställningar och annan relevant formalia

 • Namn, Födelsedatum, Bostadsadress, telefon och mail
 • Examina, år och lärosäte i kronologisk ordning       
  Akademisk grundexamen, licentiat, doktorsexamen, andra examina, utnämning som oavlönad docent (relevanta intyg ska bifogas separat)
 • Nuvarande anställning
  Titel, arbetsplats, anställningstid och omfattning
  (ev. fördelning av arbetsuppgifter undervisning/forskning/klinik)
 • Tidigare anställningar i kronologisk ordning
 • Språkkunskaper
 • Referenser
  Ange namn, titel och kontaktuppgifter för tre vidtalade referenspersoner som kan lämna bedömning om vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet samt om samverkansförmåga.

Pedagogisk portfölj (enligt fastställd mall för Örebro universitet)
Se dokument nedan. 

Vetenskaplig portfölj
Beskriv din egen vetenskapliga verksamhet och dina forskningsresultat. Tidigare, pågående och planerade forskningsaktiviteter samt din roll i olika forskningssamarbeten. Redovisa erhållna medel med anslagsgivare, belopp, tidpunkt, egen roll i ansökan. Redovisa aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser. Ange vetenskapliga bedömningsuppdrag och andra vetenskapliga meriter samt handledningsuppdrag. Beskriv på vilket sätt du uppfyller universitetets samverkansuppgift som består av informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. T.ex. genom nätverk, populärvetenskapliga arbeten och samverkan med externa aktörer.

Konstnärlig portfölj
Beskriv ditt eget konstnärliga arbete och dina tidigare, pågående och planerade produktioner. Ange vilken betydelse ditt arbete har för ämnesområdet i fråga, både ur ett nationell och internationellt perspektiv. Redovisa för hur du har bidragit till att den konstnärliga processen och slutresultatet har fått en vidare spridning.

Publikationslista
En fullständig publikationslista. Ange vilka av publikationerna som åberopas i denna specifika ansökan och motivera kort urvalet.

Vetenskapliga publikationer
Det urval av publikationer (max 10) som åberopas som stöd för ansökan, bifogas som separata elektroniska filer.

Examensbevis, betyg och intyg
Separata elektroniska kopior på de relevanta intyg som styrker behörighet och krav i anställningen

Klinisk portfölj (när det efterfrågas)

 • Specialistkompetens
 • Kliniskt utvecklingsarbete
 • Klinisk utbildning/handledning
 • Regionalt/nationellt kvalitetsarbete
 • Nationella/internationella uppdrag

Handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan behandlas.

Observera! För att ansökan ska vara komplett ska dokumenten alltid bifogas innan sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan du inte göra några kompletteringar elektroniskt. Du får vid ett senare tillfälle en instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i din ansökan.

När du söker en doktorandanställning ska du alltid bifoga följande dokument: 

 • Curriculum Vitae (CV).
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis.
 • Examensarbete (självständigt arbete).
 • Blanketten Anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå.

Som stöd för din ansökan till studier på forskarnivå, se utdrag ur den lokala antagningsordningen sida 3-4. Observera att denna blankett inte ska användas vid ansökan till doktorandanställning. 

Lönenivåer enligt gällande doktorandstege från 2023-10-01:

Steg 1: 30 300 kronor/månad

Steg 2: 31 500 kronor/månad

Steg 3: 33 300 kronor/månad

Steg 4: 35 900 kronor/månad