Tretton nya lärare kopplar teorin till praktiken för lärarstudenter

Karin Rudsberg, Ann Öhman Sandberg, Tomas Svensson och Marianne Skoog.

Projektledare Ann Öhman Sandberg (mitten) tillsammans med programansvariga för lärarutbildningarna Karin Rudsberg, Tomas Svensson och Marianne Skoog.

Tretton yrkesverksamma lärare och förskollärare ska rekryteras till lärarutbildningen vid Örebro universitet och börja på sina nya jobb till hösten. Satsningen är ett steg i arbetet för ”Framtidens lärarutbildning”.

– Lärarutbildningarna har i allmänhet kritiserats för att inte vara tillräckligt kopplade till skolans och förskolornas verklighet. Genom att knyta yrkesverksamma till oss får vi en styrka i att koppla teorin till praktiken, säger Ann Öhman Sandberg, projektledare.

Dessa nya lärare, adjungerade adjunkter, ska bidra med sina dagsfärska praktiska kunskaper om undervisning och dela sin tid mellan sina ordinarie arbeten ute i skolorna och uppdraget som lärarutbildare.

”Framtidens lärarutbildning” är en strategisk satsning vid Örebro universitet ett utvecklingsarbete som ska pågå fram till 2022. Vid årsskiftet utsågs Ann Öhman Sandberg till projektledare. Till grund för sitt arbete har hon bland annat en genomlysning av lärarutbildningen och en lista med prioriteringar (pdf).

Se över handledarutbildningen

Rekryteringen av de adjungerade adjunkterna är nu igång. Till hösten ska de nya lärarna, knutna till ämnen som ingår i olika lärarutbildningar, vara på plats. Tjänsterna innefattar svenska, engelska, matematik, idrott, musik, historia, samhällskunskap, natur/teknik och utbildningsvetenskaplig kärna.

En annan ändring i närtid är att se över och förnya handledarutbildningen för de lärare som handleder lärarstudenterna ute på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

– VFU betyder väldigt mycket för att hålla en hög kvalitet på lärarutbildningen, konstaterar Ann Öhman Sandberg.

Nyordningen införs bland annat för att lösa problemet med att lärare med äldre examina inte har varit behöriga att söka handledarutbildningen som den har varit utformad tidigare. Utbildningen ska också innehålla fler praktiska moment där lärarna får träna på att handleda.

Övningsskolor blir kvar

Det finns ett beslut i lärarutbildningsnämnden vid Örebro universitet att permanenta de så kallade övningsskolorna, ett projekt som gått ut på att utvalda skolor tagit ett större ansvar för att ta emot fler lärarstudenter. Skolor i regionen kommer att kunna söka för att få den nya statusen som övningsskolor.

Det finns också konkreta planer på att samla lärarutbildningen rent fysiskt. Idag sker utbildningen ute på institutionerna vilket gör att lärarstudenterna inte har någon given samlingsplats.

– Vi vill i så stor utsträckning som möjligt samla undervisningen för att öka sammanhållningen och för att lärarstudenterna ska få en tydligare professionsidentitet, berättar Ann Öhman Sandberg.

Studenterna ska också uppmuntras att studera utomlands. Det är en satsning som görs i samklang med universitetets internationaliseringsstrategi och i samarbete med Maria Westvall i hennes uppdrag som koordinator för att bland annat öka utbytet med utländska universitet.

Vetenskapen avgörande

Samtidigt med de inslag som märks utåt pågår också ett arbete internt. De programansvariga på lärarutbildningarna – Marianne Skoog, Karin Rudsberg och Tomas Svensson – har fått utökade resurser för att medverka i förnyelsearbetet, parallellt med att de arbetar med den löpande verksamheten i programmen.

En grundbult för arbetet med ”Framtidens lärarutbildning” är att den ska vila på vetenskaplig grund, konstaterar Ann Öhman Sandberg. Johan Öhman. professor i pedagogik, har fått uppdraget att tillsammans med andra professorer formulera en strategi för all forskning som är relevant för lärarutbildningarna. Det handlar om ämnesforskning, didaktik och praktiknära forskning.

– Strategin ska ge vägledning till vilka satsningar som behöver göras för att stärka utbildningen så att den svarar mot framtidens behov, säger Ann Öhman Sandberg.

Den praktiknära forskningen sker i samarbete med skolhuvudmän i regionen. Örebro universitet samarbetar också med sex andra lärosäten i en grupp knutna till Umeå universitet.  Umeå är ett av fyra universitet som fått ett nationellt uppdrag av regeringens att samordna utvecklingen.

– Den praktiknära forskningen ska bygga på behov i skolorna i hela regionen. Idag finns bland annat ett samarbete med Örebro kommun om kollegialt lärande. Det finns också samverkan med andra kommuner och vi hoppas att vi på sikt ska samverka med alla kommuner i regionen säger Ann Öhman Sandberg.

Ett nästa steg i arbetet för Framtiden lärarutbildning är att ta fram en mer långsiktig plan. Det närmaste året uppfylls också mycket av den utvärdering av lärarutbildningar som görs av UKÄ och vars första resultat ska vara klart om ett år, våren 2019.

– För oss är det bra att få en ordentlig genomlysning och som kan oss en bättre kontroll över mål och progression i utbildningarna, säger Ann Öhman Sandberg.

Text och foto: Maria Elisson