Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vi vill bygga Sveriges bästa lärarutbildning

Porträtt på rektor Johan Schnürer

Rektor Johan Schnürer

Örebro universitet gör nu en kraftsamling för att bygga upp en lärarutbildning som ska bli den främsta i Sverige.

– Målet är en utmanande utbildning i stimulerande lärmiljöer som ska locka motiverade studenter, säger rektor Johan Schnürer som valt ut lärarutbildningen som ett av sina strategiska "fokusområden".

Satsningen på lärarutbildningen ska stärka förutsättningarna för att ge lärarstudenterna bästa möjliga ämneskunskaper, professionsverktyg och ledarskapsträning för att möta framtidens behov, ett utvecklingsarbete som ska engagera så många som möjligt och som redan satt igång.

Skälet till den strategiska satsningen är universitetets roll som akademisk institution med ansvar för utvecklingen av Sverige som kunskapsnation. Utbildningssystemet är på samtliga nivåer, från förskola till universitet, en viktig beståndsdel i en sådan utveckling. Lärosätena har ett särskilt uppdrag för flera led i detta system genom att utbilda lärare och därmed bidra till kompetensförsörjning på de tidigare nivåerna i systemet

– Den negativa trenden med sjunkande kunskapsresultat i den svenska skolan har många orsaker, men helt klart är att en välutbildad och motiverad lärarkår en förutsättning för att kunna vända utvecklingen, säger Johan Schnürer.

Hög kvalitet i lärarutbildningen är ett självklart mål. Lika viktigt är att ytterligare utveckla forskningen på Örebro universitet eftersom forskningen är grundläggande för kvaliteten i professionsutbildningar. Det handlar om forskning med stark koppling till utbildningen och till den praktiska verksamheten för lärare.

På Örebro universitet finns idag goda möjligheter att komplettera undervisningen i pedagogik och ämnesdidaktik med ett brett utbud av ämnen som till exempel medicin, psykologi, teknik, beteendevetenskap och ledarskap. Det finns alla förutsättningar för en lärarutbildning med sikte på framtiden.

Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed

– Det finns också en stark ömsesidig vilja att öka samverkan inom regionen som både stärker lärosätet och bidrar till att fylla regionens och kommunernas behov av välutbildade lärare. Detta utöver lärosätets nationella uppdrag. En förutsättning för en framstående lärarutbildning är att regionens skolhuvudmän aktivt involveras, säger Johan Schnürer och pekar på bland annat på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU och att arbetsgivarna tar ett ansvar för att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö och goda villkor.

Prorektor Anna-Karin Andershed har rektors uppdrag att övergripande ansvara för utvecklingen av utbildningarna vid Örebro universitet.