Socionomer och pedagoger samverkar kring skolnärvaro

Elever som sitter vid en dator och ler

Samverkan för skolnärvaro gör skillnad.

För att främja elevers skolnärvaro krävs ett helt nytt tänk, ett disciplinöverskridande arbete där eleven är i fokus. Så säger Björn Johansson om arbetet i delprojektet Samverkan för att främja skolnärvaro, som drivs inom den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning vid Örebro Universitet.

Projektgrupp:

Björn Johansson, lektor, Örebro universitet

Laila Berglund, utvecklingsledare, Region Örebro län

Mattias Dyrvik, samverkanskoordinator, Örebro universitet

Frida Dahlin, Örebro universitet och Framtidens lärarutbildning

Katarina Hjortgren, adjunkt, Örebro universitet

Projektidén växte fram tack vare ett tidigare stort projekt i länet. Syftet med det projektet var att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden samt att bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete och få en varaktig tillhörighet till arbetsmarknaden. Där kunde man identifiera det stora behovet av ökad kunskap och stöd bland yrkesverksamma för att kunna jobba förbyggande för att främja skolnärvaro.

- Att en elev inte fullföljer sina studier har inte bara påverkan för eleven i negativ mening utan även för samhället i stort, säger Mattias Dyrvik, samverkanskoordinator vid Örebro universitet.

Det nu pågående samverkansprojektet startade i början av 2020 och projekttiden är ett år. Arbetet består till stor del av att samla in erfarenheter från personer som berörs av ämnet, allt ifrån föräldrar, studenter samt professionella inom skolan. Genom olika workshops får dessa personer mötas reflektera och diskutera kring olika case för att hitta hållbara arbetssätt för skolverksamheten. Under dessa workshops deltog över 100 personer totalt, ca 35-40 st vid varje tillfälle.

- Vi behöver utforska och hitta nya arbetssätt inom skolan som fungerar både för eleven och för verksamheten. Den input vi får i våra workshops, från de studenter och skolpersonal som deltar, är ovärderlig, säger Laila Berglund, Region Örebro län.
Uppskattat av studenter

Och detta är en win-win situation. Studenterna som deltar uppskattar detta arbete oerhört mycket och upplever att arbetet tillför en dimension till respektive utbildning som inte finns annars. Det är främst studenter från lärar- och specialpedagogprogrammet och socionomprogrammen som deltar då både dessa yrkesgrupper har en framträdande roll i att verka för elevers mående. 

- Vi är i slutskedet av projektet nu och det har varit så framgångsrikt att det kommer att finnas en valbar kurs inom detta. Det får vi se som ett tydligt kvitto på att det arbete som gjorts är värdefullt och att det verkligen finns ett behov för den här typen av kunskap, avslutar Björn Johansson.

Vill du komma i kontakt med Björn?
Maila: This is an email address

 

Läs mer om Framtidens lärarutbildning.

Text: Anna-Karin Jungander
Foto: Anders Nordqvist