This page in English

Projektet framtidens lärarutbildning

Om Framtidens lärarutbildning

Texten:If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

Framtidens lärarutbildning var en strategisk satsning vid Örebro universitet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Visionen var att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärmiljöer som lockar motiverade studenter. Projektet avslutades 31 mars 2022.

Framtidens lärarutbildning var ett femårigt projekt (2017-2021) och är internt finansierat med en budget på 100 miljoner. Projektet omfattar alla lärarutbildningsprogram som ges vid Örebro universitet.

Projektet hade fyra mål: 

  • Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning med god integration mellan teori och praktik.
  • Lärarutbildningen bedrivs i stimulerande lärmiljöer och har ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll gällande såväl ämneskunskaper som den utbildningsvetenskapliga kärnan.
  • Lärarutbildningen är en sammanhållen utbildning vars studiegångar, lärandemål och bedömningar stärker utbildningens progression och kollegiala sammanhållning.
  • Lärarutbildningen har en stark vetenskaplig grund där praktiknära forskning är en central del.

Projektets mål var huvudsakligen formulerade utifrån förstudier av lärarutbildningen vid Örebro universitet som gjordes under våren 2017. (Se dokument längre ner på sidan.) De visar att delar av dagens lärarutbildning behöver stärkas, men också att mer omfattande förändringar behöver göras för att utbildningen ska svara mot framtida behov. Förstudierna lägger särskild vikt vid att lärarutbildningen ska uppfattas som en sammanhållen utbildning, med en tydlig och gemensam vision där studenterna tidigt får en yrkesidentitet och ingår i ett kollegialt sammanhang. Förstudierna visar också på behovet av en tydligare ledning av lärarutbildningen och en ökad regional samverkan.

Projektets mål har även formulerats utifrån nationella utredningar och rapporter om förskola, skola och lärarutbildning. 

Framtidens lärarutbildning drevs i form av delprojekt som är relaterade till något av de fyra målen.

Interna rapporter om Framtidens lärarutbildning

Genomlysning av lärarutbildningen vid ORU (Öhman m.fl. 2017).pdf

Bilagor till Genomlysning av rapporten Genomlysning av lärarutbildningen vid ORU (Öhman m.fl. 2017).pdf

Prioriteringar av förslagen i rapporten Genomlysning av lärarutbildningen vid ORU m.fl. 2017).pdf