Justerad pedagogisk grundsyn

En gemensam pedagogisk grundsyn för Örebro universitet togs 2015 fram av en arbetsgrupp bestående av dekaner, prefekter, Studentkårens ordförande och vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar samt föreståndare för Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL).

Efter att universitetet antagit visionen för 2018–2022 fanns ett behov av att uppdatera formuleringar i ingressen till den pedagogiska grundsynen, så att vision och pedagogisk grundsyn blir samstämmiga. Mindre justeringar har tagits fram i dialog med prorektor, dekaner, prefektrepresentant och Studentkårens vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar.