Läsgruppen för universitetspolitisk omvärldsbevakning

Läsgruppen för universitetspolitisk omvärldsbevakning sitter och diskuterar

Örebro universitet är en viktig aktör på det svenska fältet för högre utbildning, men också en medspelare på en internationell arena. Det betyder att universitet påverkas av förändringar och trender i Sverige men också internationellt. Syftet med denna läsgrupp är vara ett stöd för anställda vid Örebro universitet att ta del av den samtida nationella och internationella debatten om högre utbildning och att vara ett forum för diskussioner i detta ämne för att på så sätt också i möjligaste mån relatera somliga av Örebro universitets olika utmaningar till större utbildningspolitiska förändringar och trender. Man kan se läsgruppen som en möjlighet till kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren, men man kan samtidigt se den som ett universitetsgemensamt projekt där universitetet i organiserad form kan bedriva omvärldsbevakning och, i relation till denna, ett slags självreflektion.

Läsgruppen riktar sig framförallt till anställda som arbetar med strategi-, utvecklings- och utvärderingsarbete vid universitetet. Den vill vara en inkluderande och i vid mening akademisk arena för fördjupade diskussioner om universitetet och utvecklingen inom universitetsvärlden, i synnerhet för dem som i sitt arbete annars saknar ett naturligt forum för sådana diskussioner.

Läsgruppen kommer fram för allt att läsa och diskutera vetenskapliga arbeten, debattböcker samt olika rapporter och utredningar inom området högre utbildning. Det kan också bli aktuellt att någon gång återvända till universitetspolitiska klassiker. Litteraturen, som bestäms gemensamt av gruppen, kommer bl.a. att behandla frågor om universitets roll i samhället, om styrning av universitet, om förändringar vad gäller organiseringen av forskning och högre utbildning i ett nationellt sammanhang och om filosofiska och kulturella perspektiv på forskning och högre utbildning.

Läsgruppen startar vt 2019 och avser träffas 3 gånger per termin, där varje träff är planerad till 1,5 timme.

Ordförande: Sverre Wide, This is an email address