Högskolepedagogiskt centrum

Från skicklig till excellent?

En trappa byggd av klossar. Pilar leder upp för trappan, högst upp finns en måltavla.

Våren 2023 tog Högskolepedagogiskt centrum initiativ till ett projekt om pedagogisk skicklighet vid Örebro universitet. I projektet utforskar vi olika innebörder av pedagogisk skicklighet med målet att ge universitetets lärare så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas i sitt lärarskap.

Den som anställs som lärare i högre utbildning ska, enligt Högskoleförordningen, ha visat pedagogisk skicklighet. Men vad innebär det att vara pedagogiskt skicklig? Örebro universitet har antagit en pedagogisk grundsyn som anger ett antal utgångspunkter för god utbildning, men det finns inte någon gemensam definition av pedagogisk skicklighet. Universitetet har också en pedagogisk meriteringsmodell där adjunkter, lektorer och professorer kan ansöka om bli utsedda till excellent lärare. Hur förhåller sig egentligen begreppen pedagogisk skicklighet och excellent lärarskap till varandra vid Örebro universitet?

Som framgår av Katarina Winkas och Åsa Ryegårds kartläggning Pedagogiska meriteringsmodeller vid svenska universitet och högskolor 2021 är inte relationen mellan de här begreppen självklar. Vissa lärosäten har en explicit definition av pedagogisk skicklighet som på ett eller annat sätt förhåller sig till kriterierna för excellent lärarskap. Vid andra lärosäten betraktas kriterierna indirekt som en definition.

I projektet ställer vi oss därför frågorna:

  • Vilka olika tolkningar av pedagogisk skicklighet ger lärare vid Örebro universitet uttryck för?
  • Hur relaterar lärarnas tolkningar av pedagogisk skicklighet till lärosätets pedagogiska grundsyn och kriterier för excellent lärarskap?
  • I vilket förhållande – på ett mer allmänt plan – står pedagogisk skicklighet till excellent lärarskap vid svenska lärosäten?

Vi ser det som både önskvärt och möjligt att nå en gemensam förståelse av vad pedagogisk skicklighet är. Tillsammans med lärare vid Örebro universitet vill vi därför undersöka hur vi bäst kan arbeta med att skapa ett slags pedagogisk mesokultur där lärare från olika huvudområden tillsammans kan utvecklas mot excellens i sitt lärarskap.

Projektet genomförs av Henric Bagerius, Eric Borgström och Kristin Ewins vid Högskolepedagogiskt centrum.