This page in English

Anders Bruhn

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anders Bruhn

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Anders Bruhn

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Anders Bruhn har en bakgrund som arbetslivs- och organisationssociolog. Han har i huvudsak bedrivit sin forskning inom områdena arbetsliv, organisation och yrkesroller. Sedan han tillträdde professuren i socialt arbete 2012 har denna forskning främst kommit att inriktas på olika arbets- och yrkesvillkor inom offentlig sektor. Anders disputerade i sociologi i mars 1999 på en avhandling med rubriken "Individualiseringen och det fackliga kollektivet", en studie i hur värdeförändringen och den ökade individualiseringen påverkar tjänstemäns förhållningssätt till facket och kollektiva lösningar i arbetslivet. Vid sidan om sina forskningsområden har Anders även ett stort intresse för vetenskapsteori och metod. Han har lång erfarenhet av forskning utifrån s.k. multistrategiska ansatser, dvs. sådan forskning som sker på grundval av en kombination av kvantitativa och kvalitativa data och analysansatser.

På senare år har forskningen alltmer kommit att handla om yrkes- och arbetskulturer, yrkesroller och yrkesidentiteter i första hand inom området social verksamhet och välfärdstjänster. Ett framträdande område här har varit forskning om fängelseorganisationen och kriminalvårdarnas yrkesvillkor. I samband med denna forskning etablerades en ”fängelseforskningsgrupp” vid socialt arbete i Örebro där Anders deltar i olika pågående forskningsprojekt. Vidare har omfattande internationella kontakter och samarbeten utvecklats med forskare från USA, Australien, Storbritannien samt övriga nordiska länder. 2011-2014 arbetade Anders inom ett VR finansierat projekt om samtalspraktiker i service och myndighetsutövning tillsammans med forskare från Stockholm, Uppsala och Göteborg. Där undersöktes hur CSN:s myndighetsuppdrag hanteras och omsätts i handling i telefonsamtal mellan handläggare och låntagare/sökande. Fokus för undersökningen är samtalspraktiker och hur dessa präglas av den institutionella omgivningen (Institutional Talk) och rådande handlingsutrymme. Anders arbetar 2016-2019 i ett liknande Fortefinansierat projekt denna gång fokuserat på Försäkringskassans handläggare - Samtalspraktiker i mötet mellan handläggare och försäkrad tillsammans med forskare från Göteborg och Uppsala. Även här studeras främst telefonsamtal mellan yrkesutövare/handläggare och den försäkrade/klienten och hur handläggningspraxis utvecklas inom ramen för organisatoriska och institutionella förutsättningar och villkor. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt, ”Lärare utan gränser – Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook för elevkontakter.”, även det Forte-finansierat, har Anders medarbetat tillsammans med forskare i Uppsala och Mälardalen. Här har de gränsdragnings-problematiker ifråga om arbetstid, yrkesetik, handlingsutrymme och ansvar som uppstår i och med lärares användning av sociala nätverkssajter i kommunikation med elever studerats. Ytterligare ett forskningsområde gäller roller och relationer kring arbete med barn och ungdomar i familjehemsvård. Under 2020 kommer Anders att delta i ett projekt kring kriminalvårdares upplevelser av arbetsmiljö och yrkesvillkor tillsammans med Per-Åke Nylander. Detta projekt bygger främst på en enkätstudie i det närmaste identisk med en tidigare enkätstudie bland kriminalvårdare 2009 som samma forskare utförde. Det handlar alltså om en analys av hur arbetsvillkoren har utvecklats under tioårsperioden.

Som projektledare har Anders på senare år arbetat med två forskningsprojekt som båda rör socialarbetare. I det ena ”Samverkan bortom projekten” (2016-2020), där Örebro kommun är samfinansiär, studeras integrerad löpande arbetsförmedlares men framförallt socialtjänstens arbete för att hjälpa svårplacerade grupper ut i arbetslivet. I projektet studeras hur olika nationella riktlinjer och regelverk på detta område omsätts i lokal samverkans- och handläggningspraktik (se under ”Forskningsprojekt”). Projektet är i huvudsak ett doktorandprojekt och förväntas mynna ut i en doktorsavhandling (John Brauer). I det andra ”Att ta mark i professionen” (2017-2019), finansierat av AFA försäkring, har socionomers yrkesval och etablering till socialsekreteraryrket studerats. Motiv bakom yrkesvalet och förväntningar på yrkesrollen fokuseras här, samt hur dessa förväntningar konfronteras med det organisatoriska och institutionella ramverk som socialtjänsten utgör (se under ”Forskningsprojekt”). Projektets huvudrapport kan laddas ned på https://journals.lub.lu.se/aio/issue/view/3190.

Undervisning och handledning

Anders har främst undervisat inom sociologisk teori, arbets- och organisationssociologi, professionsteori samt vetenskapsteori och metod, dock främst på avancerad och forskarutbildningsnivå. Anders är för närvarande huvudhandledare för två personer i forskarutbildning.

Nätverk och samarbeten

  • Scandinavian studies of confinement research – nordiska och brittiska forskare inom kriminologiområdet
  • RC52 ISAs forskarnätverk kring professionsforskning
  • Rn11 ESAs forskarnätverk kring sociology of emotions
  • Forum för arbetslivsforskning
  • Ledamot av Försäkringskassans vetenskapliga råd.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Brauer, J. , Johansson, B. & Bruhn, A. (2021). Social Representations in Street-Level Bureaucracies: Production and  Reproduction of Knowledge Within Public Administration. Scandinavian Journal of Public Administration, 25 (2), 99-122.
Bruhn, A. & Lindberg, O. (2018). Kriminalvården sluter sig för insyn utifrån. Dagens Nyheter DN Debatt (5 augusti).
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Johnsen, B. (2017). From prison guards to… what?: Occupational development of prison officers in Sweden and Norway. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 18 (1), 68-83.
Bruhn, A. & Nylander, P. (2015). Synen på brott och straff har blivit inhuman. ETC.
Bruhn, A. (2013). EBP - socionomutbildningar i bakvatten?. Socionomen (6), 76-80.
Bruhn, A. (2013). Gender relations and division of labour among prison officers in Swedish male prisons. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 14 (2), 115-132.
Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Bruhn, A. (2011). Emotional labour and emotional strain among Swedish prison officers. European Journal of Criminology, 8 (6), 469-483.
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2010). The prison officer's dilemma: professional representations among Swedish prison officers. Les Dossiers des sciences de l'education, 23 (1), 77-93.
Bruhn, A. (2009). Occupational unity or diversity in a changing work context?: The case of Swedish labour inspectors. Policy and Practice in Health and Safety, 7 (2), 31-50.
Nylander, P. Å. , Bruhn, A. & Lindberg, O. (2008). Säkerhet eller rehabilitering?: Om subkulturell differentiering bland kriminalvårdare. Arbetsmarknad och arbetsliv, 14 (3), 45-62.
Bruhn, A. & Frick, K. (2007). Regeringens sparkrav motverkar arbetslinjen. Arbetarskydd (1), 25-25.
Bruhn, A. (2006). The inspector's dilemma under regulated self-regulation. Policy and Practice in Health and Safety, 4 (2), 3-23.

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Nylander, P. Å. & Bruhn, A. (2020). The Emotional Labour of Prison Work. I: Phillips, J., Waters, J., Westaby, C. and Fowler, A., Emotional Labour in Criminal Justice and Criminology (ss. 69-84). London: Routledge.
Bruhn, A. (2018). Förutsättningar för relationsarbete i yrkesutövning på det sociala arbetets fält. I: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (ss. 37-58). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. & Källström, Å. (2018). Inledning: Relationsbyggande på det sociala arbetes fält - utmaningar och möjligheter. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 9-15). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. & Källström, Å. (2018). Slutord. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 279-284). Stockholm: Liber.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2017). Treating Drug Abusers in Prison: Competing Paradigms Anchored in Different Welfare Ideologies: The Case of Sweden. I: Scharff Smith, Peter & Ugelvik, Thomas, Scandinavian penal history, culture and prison practice: Embraced by the welfare state? (ss. 177-204). London: Palgrave Macmillan.
Bruhn, A. , Nylander, P. & Lindberg, O. (2015). Swedish ‘prison exceptionalism’ in decline: trends towards distantiation and objectification of the Other. I: Eriksson, Anna, Punishing the other: the social production of immorality revisited (ss. 101-124). London & New York: Routledge.
Bruhn, A. , Kjellberg, A. & Sandberg, Å. (2013). A new world of work challenging Swedish unions. I: Åke Sandberg, Michael Allvin [och 24 andra], Nordic lights: work, management and welfare in Scandinavia (ss. 126-186). Stockholm: SNS förlag.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2011). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it: sub-cultural divisions among Swedish prison officers. I: Thomas Ugelvik, Jane Dullum, Penal exeptionalism?: Nordic prison policy and practice (ss. 215-231). Abingdon: Routledge.
Bruhn, A. (2007). Om vetenskap som profession. I: Mikael Carleheden, Rolf Lidskog, Christine Roman, Social interaktion: förutsättningar och former (ss. 240-265). Malmö: Liber.
Bruhn, A. (2002). Datorprogram för teorigenerering. I: Johan Arvidsson, Sune Fahlgren, Kunskap utan väggar: perspektiv och metoder för fältstudier i grupp (ss. 143-154). Lund: Studentlitteratur.
Bruhn, A. (2002). Datorprogram i kvalitativ analys. I: Johan Arvidsson, Sune Fahlgren, Kunskap utan väggar: perspektiv och metoder för fältstudier i grupp (ss. 79-95). Lund: Studentlitteratur.
Bruhn, A. (2000). Sänkt rösträttsålder för större engagemang. I: Anette Persson, Allt eller inget: om ungas syn på engagemang och partipolitik (ss. 67-77). Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
Bruhn, A. (1999). Ungdomarna, politiken och valet. I: Erik Amnå, Valdeltagande i förändring (ss. 205-265). Stockholm: Fakta info direkt.
Bruhn, A. & Lindberg, O. (1996). Kvalitativ metod och datateknologi. I: Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik (ss. 122-143). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Bruhn, A. , Lindahl, R. & Flygare, E. (2015). Promoting constructive relations between children in foster care and welfare officials. Konferensbidrag vid European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenien, 22-24 April, 2015..
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Johnsen, B. (2014). Professionalization of prison officers in Sweden and Norway: two routes, two different goals?. Konferensbidrag vid The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13, 2014.
Bruhn, A. & Nylander, P. Å. (2013). Professionalization of prison officers in Sweden and Norway: two routes, two different goals?. Konferensbidrag vid ISA RC52 "Professional Groups" Interim Conference Challenging Professionalism, New Directions in Policies, Publics and the Professions, Lisbon, Portugal, November 28-30, 2013.
Bruhn, A. (2012). Swedish Student Aid Officials: changes of the occupational role in the era of New Public Management and Neo-liberal hegemony. Konferensbidrag vid The 6th Nordic Working Life Conference, Elsinore, Denmark, April 25-27, 2012.
Bruhn, A. (2011). Prison officers in wing-differentiated prisons: a development towards professionalism?. Konferensbidrag vid Scandinavian Studies of Confinement research network seminar, Växjö, Sweden, November 21-23, 2011.
Bruhn, A. (2010). The construction of gender and an emotional labor division among prison officers: the case of Sweden. Konferensbidrag vid American Society of Criminology, Annual Meeting, San Fransisco, USA, November 17-20, 2010.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it. Konferensbidrag vid Scandinavian studies of confinement research network seminar, Oslo, Norway, October 22-23, 2009.
Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). Emotional labour and emotional strain in late-modern prison work. Konferensbidrag vid 9th Conference of the European Sociological Association (ESA), Lisbon, Portugal, September 2-5, 2009.
Bruhn, A. (2008). Occupational Unity or Diversity: The Case of Swedish Work Environment Inspectors. Konferensbidrag vid Svenska sociologförbundets årsmöte, Östersund, Sweden, March, 2008.
Bruhn, A. (2006). Inspector's Dilemma under Self-regulation. Konferensbidrag vid Svenska sociologförbundets årsmöte, Södertörns högskola, Huddinge, Sweden, February, 2006.
Bruhn, A. (2003). Fackligt arbete på regional nivå: framtidens fokus. Konferensbidrag vid Svenska sociologförbundets årsmöte, Örebro, Sweden, January 30-31, 2003.
Bruhn, A. & Lindberg, O. (1995). Computer aided qualitative data-analysis: some issues from a Swedish perspective. Konferensbidrag vid Australian Association of Social Research Conference, Victoria, Australia, December, 1995.

Rapporter

Bruhn, A. , Ekström, M. & Thunman, E. (2021). Dimensions of discretionary practices: Swedish social insurance officials assessing work ability in a highly regulative context. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports Social work 20).
Bruhn, A. , Baianstovu, R. Í. , Petersén, A. & Johansson, B. (2020). Att ta mark i professionen - nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten. Lund: Lunds universitet (Arbetsliv i omvandling 2020:2).
Thunberg, S. , Uhnoo, D. & Bruhn, A. (2018). Nationell forskningskonferens i socialt arbete: Abstractsammanställning. Örebro: Örebro university (Working Papers and Reports 13).
Bruhn, A. & Nylander, P. Å. (2018). Quality employment and quality public services in prisons: Rapportdel: Sweden. Leuven, Belgium: (EU-rapport. Research comissioned by EPSU, University of Leuven ).
Bruhn, A. , Thunman, E. & Ekström, M. (2017). Swedish social insurance officials struggling with the vagueness of the work ability concept: The case of sickness compensation. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Working Papers and Reports Social work 11).
Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2013). Fyra korta artiklar om kriminalvård. Örebro: (Working Papers and Reports Social work 2).
Bruhn, A. , Karlqvist, L. & Wahlgren, I. (2007). Malvorna II: utvärdering av ett utvecklingsprojekt för bättre arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa. Östersund: Jämtlands läns landsting.
Frick, K. , Bruhn, A. & Lehto, A. (2006). Metodutveckling: en delrapport i utvärderingen av utvecklingsprogrammet ARbetsorganisation och NEgativ stress (ARNE). Stockholm: Arbetsmiljöverket (Rapport / Arbetsmiljöverket 2006:5).
Bruhn, A. , Lind, M. & Svensson, L. (2005). Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: En fallstudie. Örebro: Örebro universitet (Sociology at Örebro University 11).

Samlingsverk (redaktör)

Bruhn, A. (ed.) & Källström, Å. (ed.) (2018). Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (1ed.). Stockholm: Liber.