This page in English

Anders Bruhn

Befattning: Professor emeritus Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: YW5kZXJzLmJydWhuO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301380

Rum: -

Anders Bruhn
Forskningsämne

Om Anders Bruhn

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Anders Bruhn har en bakgrund som arbetslivs- och organisationssociolog. Han har i huvudsak bedrivit sin forskning inom områdena arbetsmiljö och arbetsliv, organisation och yrkesroller. Sedan han tillträdde professuren i socialt arbete 2012 har denna forskning främst kommit att inriktas på olika arbets- och yrkesvillkor inom offentlig sektor. Anders disputerade i sociologi i mars 1999 på en avhandling med rubriken "Individualiseringen och det fackliga kollektivet", en studie i hur värdeförändringen och den ökade individualiseringen påverkar tjänstemäns förhållningssätt till facket och kollektiva lösningar i arbetslivet. Under perioden 2003 – 2006/7 arbetade Anders vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm, som forskare inom ett par projekt kring arbetsmiljöstyrning, systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöinspektion.

Vid sidan om sina forskningsområden har Anders även ett stort intresse för vetenskapsteori och metod. Han har lång erfarenhet av forskning utifrån s.k. multistrategiska ansatser, dvs. sådan forskning som sker på grundval av en kombination av kvantitativa och kvalitativa data och analysansatser.

På senare år har forskningen alltmer kommit att handla om yrkes- och arbetskulturer, yrkesroller och yrkesidentiteter i första hand inom området offentlig social verksamhet och välfärdstjänster. Ett framträdande område här har varit forskning om fängelseorganisationen och kriminalvårdarnas yrkesvillkor. I samband med denna forskning etablerades en ”fängelseforskningsgrupp” vid socialt arbete i Örebro där Anders deltog i olika pågående forskningsprojekt. En rad publikationer har publicerats inom ramen för fängelseforskningsgruppen. Vidare har omfattande internationella kontakter och samarbeten utvecklats med forskare från USA, Australien, Storbritannien samt övriga nordiska länder.

2011-2014 arbetade Anders inom ett VR finansierat projekt om samtalspraktiker i service och myndighetsutövning tillsammans med forskare från Stockholm, Uppsala och Göteborg. Där undersöktes hur CSN:s myndighetsuppdrag hanteras och omsätts i handling i telefonsamtal mellan handläggare och låntagare/sökande. Fokus för undersökningen är samtalspraktiker och hur dessa präglas av den institutionella omgivningen (Institutional Talk) och rådande handlingsutrymme. Under 2016-2019 arbetade Anders i ett liknande Fortefinansierat projekt denna gång fokuserat på Försäkringskassans handläggare - Samtalspraktiker i mötet mellan handläggare och försäkrad tillsammans med forskare från Göteborg och Uppsala. Även här studerades främst telefonsamtal mellan yrkesutövare/handläggare och den försäkrade/klienten och hur handläggningspraxis utvecklas inom ramen för organisatoriska och institutionella förutsättningar och villkor. I ett annat forskningsprojekt, ”Lärare utan gränser – Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook för elevkontakter.”, även det Forte-finansierat, har Anders medarbetat tillsammans med forskare i Uppsala och Mälardalen. Här har de gränsdragnings-problematiker ifråga om arbetstid, yrkesetik, handlingsutrymme och ansvar som uppstår i och med lärares användning av sociala nätverkssajter i kommunikation med elever studerats. Ytterligare ett forskningsområde gäller roller och relationer kring arbete med barn och ungdomar i familjehemsvård. Under 2020 deltog Anders i ett projekt kring kriminalvårdares upplevelser av arbetsmiljö och yrkesvillkor tillsammans med Per-Åke Nylander. Detta projekt bygger främst på en enkätstudie i det närmaste identisk med en tidigare enkätstudie bland kriminalvårdare 2009 som samma forskare utförde. Det handlar alltså om en analys av hur arbetsvillkoren har utvecklats under tioårsperioden 2009 - 2019. Inom ramen för detta projekt är hittills en publikation utgiven och minst två andra under utgivning.

Som projektledare har Anders på senare år arbetat med två forskningsprojekt som båda rör socialarbetare. I det ena ”Samverkan bortom projekten” (2016-2020), där Örebro kommun var samfinansiär, studerades den löpande integrationen mellan arbetsförmedling och socialtjänst i arbetet med att hjälpa svårplacerade grupper ut i arbetslivet. I projektet studerades hur olika nationella riktlinjer och regelverk på detta område omsätts i lokal samverkans- och handläggningspraktik (se under ”Forskningsprojekt”). Projektet var i huvudsak ett doktorandprojekt och mynnade först och främst ut i en doktorsavhandling (John Brauer). I det andra ”Att ta mark i professionen” (2017-2019), finansierat av AFA försäkring, har socionomers yrkesval och etablering till socialsekreteraryrket studerats. Motiv bakom yrkesvalet och förväntningar på yrkesrollen fokuseras här, samt hur dessa förväntningar konfronteras med det organisatoriska och institutionella ramverk som socialtjänsten utgör (se under ”Forskningsprojekt”). Projektets huvudrapport kan laddas ned på https://journals.lub.lu.se/aio/issue/view/3190.

Undervisning och handledning

Anders har främst undervisat inom sociologisk teori, arbets- och organisationssociologi, professionsteori samt vetenskapsteori och metod, som professor i socialt arbete dock främst på avancerad och forskarutbildningsnivå. Anders har till övervägande del som huvudhandledare handlett ett tiotal doktorander inom sociologi och socialt arbete fram till disputation.

Nätverk och samarbeten

  • Scandinavian studies of confinement research – nordiska och brittiska forskare inom kriminologiområdet
  • RC52 ISAs forskarnätverk kring professionsforskning
  • Rn11 ESAs forskarnätverk kring sociology of emotions
  • Forum för arbetslivsforskning
  • Anders har varit ledamot av såväl Statens Institutionsstyrelses som Försäkringskassans vetenskapliga råd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)