This page in English

Forskningsprojekt

Roller och relationer vid familjehemsplaceringar - en studie om rollförväntningar och etablerandet av konstruktiva relationer inom familjehemsvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anders Bruhn

Forskningsämne

Syftet med projektet är att med utgångspunkt i familjehemsplacerade barns/ungdomars perspektiv undersöka familjehemsföräldrars och ansvariga socialsekreterares roller, samt hur dessa roller påverkar och påverkas av möjligheterna att utveckla och vidmakthålla konstruktiva relationer inom ramen för familjehemsplaceringen. Såväl i Sverige som internationellt saknas forskning om de villkor som gäller för etablerandet av sådana relationer. Kunskapen behöver fördjupas om problem respektive framgångsfaktorer i de olika aktörernas förutsättningar, förhållningssätt respektive handlingsutrymme när det gäller utformning och tolkning av den egna rollen, eventuella rollkonflikter och deras påverkan på möjligheterna att etablera och vidmakthålla konstruktiva relationer med barnen.

Finansiärer

  • Örebro universitet