This page in English

Forskningsprojekt

Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med tillsynsombud

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Regeringen gav 2009 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en treårig försöksverksamhet med så kallade tillsynsombud för barn och unga placerade i familjehem. Bakgrunden till försöksverksamheten var att länsstyrelserna utifrån sin tillsyn av socialtjänstens arbete med familjehemsplacerade barn bland annat konstaterat stora brister i kommunernas tillämpning av lagar och förordningar som ska säkra att barnens välmående följs upp på ett strukturerat sätt. Våren 2010 fick Örebro universitet i uppdrag av Socialstyrelsen attutvärdera försöksverksamheten. Utgångspunkten och syftet med utvärderingen är dels vad som kan sägas vara de två huvudområdena för tillsynsombuden – att bilda sig en uppfattning om att barnet/den unge blir omhändertaget på ett tillfredställande sätt och att förutsättningarna för placeringen följs upp av kommunerna så att nämnden fullgör sina skyldigheter enlig lag - dels frågan huruvida tillgången till ett tillsynsombud innebär en positiv skillnad för barnet/den unge ur dennes perspektiv.

Projektansvarig: Professor Lars Oscarsson, Ersta Sköndal högskola.

Forskare

Finansiärer

  • Socialstyrelsen

Samarbetspartners