This page in English

Ann-Catrin Kristianssen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303409

Rum: F2211

Ann-Catrin Kristianssen
Forskningsämne

Om Ann-Catrin Kristianssen

Forskning

Kristianssen (tidigare Andersson) forskar om policyskapande i ett svenskt och internationellt perspektiv. Den nuvarande forskningen är inriktad mot tre olika områden trafiksäkerhetspolicy, klimatanpassningspolicy och religionens roll i samhället.

Kristianssen deltar i ett 4-årigt forskningsprogram finansierat av Trafikverket med fokus på trafiksäkerhet i både ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv men med tyngdpunkt på Vision Zero. Under år 2019-2021 studerar Kristianssen implementeringen av nollvisionen på lokal nivå i Sverige och i New York, USA. Kristianssen leder även projekt om trafiksäkerhet och funktionsnedsättning i samarbete med Camilla Warnicke, forskningsledare på Universitetssjukhusets forskningscentrum, samt är involverad tillsammans med Veronica De Majo, doktorand i statskunskap vid Örebro universitet i ett projekt om trafiksäkerhet i Latinamerika.

Kristianssen deltog under 2018 i ett projekt vid Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstads universitet om klimatanpassningspolicy och lärande i västsvenska kommuner finansierat av Länsförsäkringar.

Kristianssen arbetar under åren 2019-2021 även med ett projekt om framväxten av interreligiösa råd i Sverige, finansierat av MUCF. I projektet ingår även en följeforskningsstudie om det interkulturella och interreligiösa rådet i Örebro.

Åren 2014-2016 arbetade Kristianssen med ett post-docprojekt inriktat på organisationsförändringar och spridning av reformer i offentlig förvaltning med fokus på kommunala servicecenter. Ett följeforskningsprojekt om Örebro kommuns servicecenter avslutades under våren 2017. 

Avhandlingen från 2011 handlar om identitetspolitiken kring fysisk planering med Jerusalem som fall.

Förutom dessa projekt är Kristianssen även intresserad av frågor som rör Israel/Palestina-konflikten, utvecklingspolitik, och politiska aspekter av fysisk planering. Är medlem i det mångvetenskapliga Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) och Center for Democratic Government in Change vid Örebro universitet.

Under hösten 2016 och år 2017 var Kristianssen gästforskare vid Centrum för Personsäkerhet och Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstads universitet.

Undervisning

Kristianssen undervisar främst om internationell och komparativ politik, internationell och komparativ förvaltningspolitik, metod på fortsättnings- och kandidatnivå, samhällsplanering, och uppsatshandledning.

Uppdrag

Biträdande enhetschef (SKUS) april-december 2021

Studierektor i statskunskap 2012-2013

Ledamot i styrelsen för Statsvetenskapliga förbundet (SWEPSA) 2012-2016

Ledamot i styrelsen för Peace Research in Sweden (PRIS) 2016-2019

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Granberg, M. , Bosomworth, K. , Moloney, S. , Kristianssen, A. & Fünfgeld, H. (2019). Can Regional-Scale Governance and Planning Support Transformative Adaptation? A Study of Two Places. Sustainability, 11 (24).
Kristianssen, A. , Andersson, R. , Belin, M. & Nilsen, P. (2018). Swedish Vision Zero policies for safety: A comparative policy content analysis. Safety Science, 103, 260-269.
Kristianssen, A. , Andersson, R. , Belin, M. & Nilsen, P. (2018). Swedish Vision Zero policies for safety: A comparative policy content analysis. Injury Prevention, 24 (Suppl.2), A74-A74.
Kristianssen, A. & Olsson, J. (2016). A Municipal Service Center – For What and For Whom?: Understanding the Political Nature of a Public Administration Reform Process. Scandinavian Journal of Public Administration, 20 (3), 33-54.

Böcker

Olsson, J. , Berg, M. , Hysing, E. , Kristianssen, A. & Petersén, A. (2019). Policy i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar

Andersson, A. (2011). Identity politics and city planning: the case of Jerusalem. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Kristianssen, A. (2019). Klimatanpassningsarbete i Göteborgsregionen: Kommuners organisation, policy och lärande. I: Mikael Granberg, Göteborgsregionen och klimatrisker: Klimatanpassning för dåtida och nutida bebyggelse (ss. 90-111). Karlstad: Karlstads universitet.
Granberg, M. , Kristianssen, A. & Nyberg, L. (2019). Klimatförändring, klimatrisker och klimatanpassning. I: Mikael Granberg, Göteborgsregionen och klimatrisker: Klimatanpassning för dåtida och nutida bebyggelse (ss. 2-18). Karlstad: Karlstads universitet.
Kristianssen, A. (2019). The narrative battle of Jerusalem: Analysing the politics of place-making in a contested city. I: Pål Brunnström & Ragnhild Claesson, Creating the city: Identity, Memory and Participation. Conference proceedings (ss. 302-328). Malmö: Malmö universitet.
Andersson, A. (2010). The role of the city in the state-building process: demos, democracy and the case of Jerusalem. I: Thomas Denk, Perspectives on state-building and democracy: a reseach anthology (ss. 112-138). Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.
Andersson, A. (2009). Good governance utan stat - fallet Palestina. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 57-82). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.

Konferensbidrag

Kristianssen, A. (2017). From commemorative narratives to city planning policy: The case of Jerusalem. I: Creating the city. Identity, memory and participation Conference Program. Konferensbidrag vid Creating the city. Identity, memory and participation. Malmö, Sweden, February 9-10, 2017.
Kristianssen, A. (2016). Advocates for peace?: The role of the civil society in the planning of Jerusalem. Konferensbidrag vid Swedish National Conference on Peace and Conflict Research, Malmö University, Malmö, Sweden, April 14-15, 2016.
Kristianssen, A. (2016). Understanding the role of narratives in planning policy making: the case of Jerusalem. I: IPA 2016 Hull Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Interpretative Policy Analysis, 11th International Conference, Hull, UK, July 5-7, 2016 (ss. 38-39).
Kristianssen, A. , Gustavsson, E. & Elander, I. (2015). Citizen-centred innovations between responsive and inclusive democracy.: Examples from a Swedish city.. Konferensbidrag vid Local Government and Urban governance: Citizen Responsive Innovations in Europe and in Africa. Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon, Portugal, 9-10 April 2015.
Kristianssen, A. (2015). Implementing public management trends: Policy diffusion in the establishment of municipal service centers in Sweden. Konferensbidrag vid The annual Conference of the Swedish Political Science Association (SWEPSA), Stockholm, Sweden, October 14-16, 2015.
Kristianssen, A. & Olsson, J. (2014). Building the boat while at sea: public values and organizational dilemmas when launching a municipal service center. Konferensbidrag vid NOPSA 2014 XVII Nordic Political Science Congress, Göteborg, Sweden, August 12-15, 2014.
Kristianssen, A. & Olsson, J. (2014). Dilemmas and value-priorities when establishing a municipal service center: for what and for whom?. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöteskonferens, Lund, Sweden, October 8-10, 2014.
Kristianssen, A. (2014). Governing a contested city: the role of land use planning in the development of Jerusalem. Konferensbidrag vid NOPSA 2014 XVII Nordic Political Science Congress, Göteborg, Sweden, August 12-15, 2014.
Andersson, A. (2014). Narratives as an analytical tool in peace and conflict research: The case of Jerusalem in Israeli identity politics. Konferensbidrag vid Swedish National Conference for Peace and Conflict studies, Umeå February 27-28, 2014.
Andersson, A. (2009). Israeli identity politics and the planning of Jerusalem: An actor-structure perspective. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöteskonferens, Örebro 8-9 oktober, 2009.
Andersson, A. (2008). Geopolitical importance of cities. Konferensbidrag vid European Consortium for Political Research( ECPR), Joint Sessions, Rennes, France, April 11-16, 2008.
Andersson, A. (2008). The importance of the city in a nation- and state-building process: The case of Jerusalem. Konferensbidrag vid NOPSA Conference, Workshop on Political Communication, Tromsö August 6-9, 2008.
Andersson, A. (2007). Planning as a tool in divided Jerusalem. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Linköping 17-19 oktober, 2007.

Rapporter

Kristianssen, A. & Olsson, J. (2017). Från växeltelefoni till "one-stop shops": Framväxten av kommunala servicecenter i Sverige. Örebro: Örebro universitet (Forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utvecklings skriftserie 4).
Kristianssen, A. & Olsson, J. (2016). Att sjösätta ett kommunalt servicecenter: En studie av etableringen av Örebro kommuns servicecenter. Örebro universitet: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet (Forskarskolan Offentlig Verksamhet i Utvecklings rapportserie 2).
Andersson, A. & Elander, I. (2005). Staden som livsmiljö: vision och verklighet: slutrapport från ett forskningsprogram. Örebro: Örebro universitet (Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 59).
Andersson, A. & Lidskog, R. (2002). The management of radioactive waste: a description of ten countries. Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB (Svensk Kärnbränslehantering AB rapportserie ).