Forskningsprojekt

Vad får planerare att lita på medborgare? Deltagande och tillitsbyggande för ett hållbart transportsystem för alla

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2026

Kontaktperson

Martin Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Planeringen av städer behöver genomföra stora förändringar för att främja miljö, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är allmänhetens stöd och tillit. Problemet är att tilliten till politiska institutioner sviktar och att samhällsplanering är ett särskilt utsatt område. Enligt kritikerna är samtida stadsplanering partisk, byråkratisk och oförmögen att fånga och agera i medborgarnas intressen.

För att möta denna kritik anammar många kommuner nya former av medborgardialoger, vilka anses kunna locka tillbaka det flyende engagemanget och öka tilliten till politiska institutioner. Med hjälp av ny informationsteknik har den metodologiska kvaliteten i dessa dialoger förbättrats avsevärt under senare år. Likväl visar forskning att de inte fungerar särskilt bra i praktiken.

Även om det finns olika förklaringar till varför försök att engagera medborgare och bygga tillit ofta misslyckas, har ingen ännu utforskat planerarnas förtroende för medborgarna som en källa till ett mer effektivt och meningsfullt deltagande. Mot bakgrund av det stora intresset för tillitens demokratiska funktion, är detta en oväntad blind fläck på forskningskartan. Som i alla andra former av samarbeten finns risker med medborgardialoger, varför ett ömsesidigt förtroende mellan parterna kan antas vara avgörande. Det brukar sägas att ’tillit föder tillit’. Medan en stor mängd studier under lång tid har kartlagt medborgarnas tillit till offentliga institutioner, har väldigt få belyst det omvända perspektivet: Anser planerare att de kan lita på medborgare? Vad påverkar deras tillit? Kan institutionella reformer uppmuntra till tillitsbyggande och därmed förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt deltagande?

Föreliggande projekt syftar till att öka kunskapen om planerares tillit till medborgare, särskilt i medborgardialoger, och hur tillitsbyggandet kan främjas inom planeringens praktik.

Projektet kommer att fokusera på planeringen av ett hållbart transportsystem för alla, vilket är en nyckelfråga för att nå hållbarhetsmål. Dessutom är den i hög grad beroende av medborgarnas förtroende och deltagande: både för att få kunskap om resvanor och attityder och för att skapa acceptans för olika åtgärder. Forskningsfrågorna kommer att besvaras med hjälp av en kombination av metoder. I ett första steg kommer vi att använda en enkätstudie för att undersöka planerarnas tillit, hur den hänger ihop med inställningen till deltagande och olika kontextfaktorer som kan förklara variation. I ett andra steg kommer vi att genomföra fallstudier av tre pågående processer att omforma det urbana transportsystemet i en hållbar riktning i Örebro, Eskilstuna och Linköping. På basis av de empiriska resultaten kommer sedan forskare och praktiker tillsammans, i ett tredje steg, översätta de empiriska resultaten till insikter om hur deltagande och tillitsbyggande för hållbara urbana transporter kan främjas.

Projektet kommer att bidra med nya perspektiv till forskningen om medborgardialoger och i viktiga avseende komplettera den etablerade forskningen om tillit i samhällsplanering. I synnerhet kommer vi att utveckla ny kunskap om hur institutionella förhållanden påverkar planerarnas tillit till medborgarna. Eftersom dessa institutionella förhållanden är möjliga att påverka genom målmedvetna insatser har projektet stora möjligheter att påverka policy och bidra till ett ömsesidigt förstärkande av förtroende och demokrati inom planeringens praktik.

Finansiärer

  • Formas