This page in English

Forskningsprojekt

Social jämlikhet och trafiksäkerhet. En förstudie om funktionsnedsättning och nollvisionen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2019

Kontaktperson

Ann-Catrin Kristianssen

Forskningsämne

Detta projekt tar sitt avstamp i en bredare frågeställning om vilken roll social jämlikhet spelar i trafiksäkerhetsarbete och studien fokuserar på relationen mellan trafiksäkerhetspolicy och funktionsnedsättning Syftet är mer specifikt att kartlägga om och hur nollvisionen inkluderar policys rörande funktionsnedsättning.

Studien kommer att pågå under 2019 och avslutas till sommaren år 2020. Syftet med projektet är att göra en studie av policydokument på nationell nivå för att analysera om funktionsnedsättning är en integrerad del av den svenska nollvisionen för trafiksäkerhet och i så fall på vilket sätt. Det har gjorts och pågår ett fåtal studier om trafiksäkerhet och funktionsnedsättning men det är få som fokuserar på nollvisionen och få som tar ett övergripande grepp på hur olika typer av funktionsnedsättning hanteras i nollvisionen.

Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om social jämlikhet kommer en policyanalys att göras på innehållet i dokumenten och analysen bygger på en genomgång av olika stadier i policyprocessen. 1. Hur målas problemet upp rörande funktionsnedsättning och trafiksäkerhetsarbete, 2. Hur formuleras specifika policys? 3. Hur och av vem fattas beslut om policys rörande funktionsnedsättning och trafiksäkerhetsarbete?, 4. Hur och av vem implementeras dessa policys?, och 5. Hur och av vem utvärderas aktuella policys?

Studien kommer att genomföras av lektor i statskunskap Ann-Catrin Kristianssen vid Örebro universitet och forskningsledare och doktor i handikappvetenskap Camilla Warnicke vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) Region Örebro län. Sammanfattningsvis kommer studien att bredda kunskapen om trafiksäkerhetsarbete men även bidra till kunskap om nollvisionen i olika kontexter. Ur denna kartläggning kan sedan fler studier utformas om både relationen mellan funktionsnedsättning och trafiksäkerhetsarbete, och också om relationen mellan social jämlikhet och trafiksäkerhetsarbete. 

Finansiärer